НОХД 6656/2016 - Споразумение - 25-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6656/2016г.

ПРОТОКОЛ  № 811

25.10.2016 година                                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІІ наказателен състав

На двадесет и пети октомври,           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Пламен Чобанов

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6656 по описа за 2016  година.

 

На поименното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

          Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ЧОБАНОВ и обвиняемата С.Н.П., ЕГН **********, представлявана от служебния си защитник – адвокат В.С. от АК – Пловдив за прекратяване на наказателното производство по Незабавно производство № 483/2016г. по описа на 03 РУ ОД МВР - гр. Пловдив.

ОБВИНЯЕМАТА:

С.Н.П., се явява лично и с адвокат В.С. от АК-Пловдив, назначена за служебен защитник на досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          СНЕ се самоличността на обвиняемата:

С.Н.П. на ** год., родена на *** ***, ***, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без образование, безработна, ЕГН **********.

На обвиняемата се разясниха правата й по чл. 55 от НПК.

          На страните се разясниха правата им по НПК, включително и тези по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам отводи и нови искания. С обвиняемата и нейният защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК както и на чл. 36 от НК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

АДВ. С.: Също нямам възражения и отводи към състава на съда. Постигнахме споразумение и моля да го одобрите.

          Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА се предложението на РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по Незабавно производство № 483/2016г. по описа на 03 РУ ОД МВР - гр. Пловдив с прочитането му от прокурора.

Съдът на основание чл. 282, ал. 4 от НПК запита обвиняемата разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

ОБВ. П.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6 от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 25.10.2016 год., сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ЧОБАНОВ и обвиняемата С.Н.П., ЕГН **********, представлявана от служебния си защитник – адвокат В.С. от АК – Пловдив за прекратяване на наказателното производство по Незабавно производство № 483/2016г. по описа на 03 РУ ОД МВР - гр. Пловдив по НОХД № 6656/2016 год. по описа на ПРС – VІІІ нак. състав при следните условия:

Обвиняемата С.Н.П., родена на *** ***, ***, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без образование, безработна, ЕГН **********, е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 234, ал. 1 НК за това, че на 20.10.2016 г. в гр. Пловдив, в немаловажен случай е държала акцизни стоки без бандеролтютюневи изделия - както следва: 60 броя кутии цигари марка “Diana blue filter cigarettes” на стойност 450 лева /при цена от 7,50 лв. за една кутия/, 30 броя кутии с цигари марка “Derby blue 20 filter cigarettes”, на стойност 225 лева /при цена от 7,50 лв. за една кутия/, 20 броя кутии цигари марка “Rodeo Quality” на стойност 150 лева /при цена от 7,50 лв. за една кутия/; 30 броя кутии с цигари маркаMerilyn 20 slims cigarettes” на стойност 150 лева /при цена от 5,00 лв. за една кутия/ - или общо 140 кутии цигари на обща стойност - 975,00 лв. /деветстотин седемдесет и пет лева/, когато такъв се изисква по закон, а именно съгласно чл. 2, т. 2 /ДВ бр. 91, 2005 г./ - „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия” и чл. 100, ал. 1 /ДВ бр. 54 в сила от 17.07.2012 г./ - „…тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандеролот Закона за акцизите и данъчните складове, както и съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: ”Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговските складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“ – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.

За така извършеното от обвиняемата С.Н.П.  престъпление по чл. 234, ал. 1 НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК наказание  в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.      

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено на обвиняемата С.Н.П. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от датата на одобряване на споразумението от съда.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на обвиняемата С.Н.П. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същата е била задържана за срок от 24 часа по реда на чл. 72 ЗМВР на 20.10.2016 г., като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 234, ал. 3 НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, а именно 140 броя кутии с цигари марка “Diana blue filter cigarettes”, “Derby blue 20 filter cigarettes”, “Rodeo Quality” и “Merilyn 20 slims cigarettes”, намиращи се на съхранение в 03 РУ ОД МВР Пловдив, ДА СЕ ОТНЕМАТ  в полза на Държавата по предвидения в закона ред, след датата на одобряване на споразумението от съда.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата С.Н.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в хода на незабавното производство разноски в размер на 62,79 лева за изготвена стоково - оценъчна експертиза.

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ОБВИНЯЕМАТА/п/

гр.Пловдив, представлявана                                         /С. П./

от Прокурор:

/п/

/Пламен Чобанов/

                                               

                                                                   СЛУЖ. ЗАЩИТНИК/п/

                                                                             /адв. В.С./

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

                                                                    /Васил Тасев/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 6656/2016 година по описа на ПРС - VІІІ нак. състав следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемата С.Н.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Незабавно производство № 483/2016г. по описа на 03 РУ ОД МВР - гр. Пловдив и по образуваното, въз основа на него НОХД № 6656/2016год. по описа на ПРС - VІІІ нак. състав на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата С.Н.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:50 часа.

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

СЕКРЕТАР:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.