НОХД 6628/2016 - Разпореждане - 28-10-2016

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 23103

гр. Пловдив 28.10.2016 г.

 

         И. МИНЧЕВ – съдия при Районен съд гр. Пловдив, като съдия – докладчик по НОХД № 6628/2016 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.248 ал.2 и чл.249 от НПК приех, че са налице основания за прекратяване на съдебното производство по делото и връщането му на РП Пловдив за допълнително разследване.

         Районна прокуратура гр. Пловдив е предала на съд обвиняемия И.Г.М. с ЕГН ********** за престъпление по чл.346 ал.2 т.1 и т.3 вр. ал.1 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.2 от НК за това, че на 15.07.2016 г. в гр. Пловдив при условията на чл.195 ал.1 т.1 – 6, а именно т.4 пр.2 от НК, чрез използване на техническо средство – контактен ключ за автомобил, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо” модел „207” с рег. № **** от владението на Г.Н.И. с ЕГН ********** *** без нейно съгласие, с намерение да го ползва, при което е последвала повреда на превозното средство в размер на 3774.02 лв. и то е било изоставено без надзор; както и за престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. чр.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК за това, че на 15.07.2016 г. в гр. Пловдив в немаловажен случай повторно – извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужда движима вещ – пари в размер на 230 лв. и мобилен телефон марка „Нокия” модел „100” на стойност 30 лв. от владението на Х.А.А. ЕГН **********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.   

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”.

При упражняване на правомощията си по чл.248 ал.2 от НПК в качеството си на съдия – докладчик приех, че в хода на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, засягащи правото на защита на обвиняемия, които не могат да се отстранят в хода на съдебното производство, а като налични такива са и основание за прекратяване на съдебното производство и връщането на прокурора за допълнително разследване.

Тези процесуални нарушения се състоят в противоречие между описателна и диспозитивна част на обвинителния акт относно мястото на извършване на престъплението по пункт І – ви – по чл.346 ал.2 т.1 и т.3 вр. ал.1 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.2 от НК, в частта за довършеността на инкриминираното деяние – относно това къде е осъществен съставът на престъплението в неговия по – тежко наказуем квалифициран състав – а именно по чл.346 ал.2 т.1 от НК – да е последвала повреда на противозаконно отнетото с намерение за ползване моторно превозно средство и да е изоставено без надзор, както и в неправилно според съда посочване в обвинителния диспозитив на лицето, от чието владение е бил отнет автомобилът предмет на престъплението.

Според изложеното в обстоятелствената част на обвинителния акт обвиняемият М. с помощта на контактен ключ е отнел оставения от свидетелката Светлана Н.И. в автомивка, притежавана от свидетеля Х.А. *** лек автомобил „Пежо 207” модел „207” с рег. № ******, който автомобил е бил собственост на свидетелката Г.Н.И..*** пак според изложеното в акта обвиняемият се отправил в посока гр. Бургас по околовръстен път и в землището на с. Калековец обл. Пловдивска загубил управление над автомобила, причинил ПТП, от което последвали щети по автомобила, и изоставил същия на мястото на ПТП, като контактния ключ бил оставен на таблото.

Според обвинителния диспозитив в обвинителния акт обаче и противозаконното отнемане, и причиняването на щетите, и изоставянето на лекия автомобил „Пежо 207” с рег. № ****** е сторено все в гр. Пловдив. Никъде няма вписване, така както се излагат обстоятелствата на престъплението откъм обективната му страна в описателната част на обвинителния акт, че престъплението по чл.346 от НК да е извършено/довършено и в землището на с. Калековец обл. Пловдивска /относно квалификацията по чл.346 ал.2 т.1 от НК/. В обвинителния диспозитив в постановлението за привличане на обвиняем за престъплението по чл.346 ал.2 т.1 и т.3 вр. ал.1 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.2 от НК – последно такова на л.110 от досъдебното производство, също като място на извършване на престъплението е посочено само гр. Пловдив. Ако разследващ орган и наблюдаващ прокурор са приели според доказателствата събрани в досъдебната фаза на производството, че обстоятелствата, определящи квалификацията на престъпния състав по чл.346 ал.2 т.1 от НК са се реализирали на място различно от гр. Пловдив, а именно в землището на с. Калековец обл. Пловдивска, то това е следвало да бъде отбелязано чрез изричното вписване в обвинителните диспозитиви както в постановлението за привличане на обвиняемо лице, така и в обвинителния акт. Така както е изготвен понастоящем обвинителния акт в неговите обстоятелствена и диспозитивна части относно съществен елемент от обективната страна на състава на престъплението по чл.346 от НК – с противоречие относно мястото на извършване/довършване на престъплението, се засяга правото на защита на предаденото на съд лице. Това съставлява съществено процесуално нарушение, отстранимо само в досъдебната фаза на наказателното производство.

Отделно от това следва да се посочи, че никъде в обстоятелствената част на обвинителния акт не са изложени обстоятелства, от които да стане ясно, че автомобилът предмет на престъплението по чл.346 ал.2 т.1 и т.3 вр. ал.1 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.2 от НК „Пежо 207” с рег. № ****** към момента на инкриминираното деяние 15.07.2016 г. е бил във владението на собственичката си Г.Н.И.. Описано е, че автомобилът се е управлявал от Светлана Н.И., именно тя го е оставила в автомивката на св. А., в същата автомивка е бил оставен и контактният ключ, и автомобилът, и автомивката пък са били заключени към момента, в който се описват последващите инкриминирани действия на обвиняемия М.. При това положение е неясно за съда защо в обвинителния диспозитив на престъплението по чл.346 от НК е посочено, че автомобилът „Пежо 207” с рег. № ****** е отнет от владението на Г.Н.И.. Неясно формулираното обвинение ограничава възможността на предаденото на съд лице да разбере в пълнота за какво следва да носи наказателна отговорност към която е привлечен, а това също съставлява съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита. И това процесуално нарушение съдът не би могъл да отстрани в съдебната фаза на наказателното производство, а следва делото да се върне на РП Пловдив за допълнително разследване за отстраняването му.

С оглед на изложеното за допуснати съществени процесуални нарушения, засягащи правото на защита на обвиняемия в хода на досъдебното производство съдът прие, че образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на РП Пловдив.

         Воден от горното и на основание чл.249 ал.2 вр. ал.1 вр. с чл.248 ал.2 т.3 вр. с ал.1 от НПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 6628/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив – ХVІІ н. с.

         ВРЪЩАМ  делото на РП гр. Пловдив за допълнително разследване.

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протест в 7 – дневен срок от връчването му по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

 

 

 

 

 

                                                        СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:/п/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В. Т.