НОХД 6619/2016 - Споразумение - 24-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6619/2016г.

П Р О Т О К О Л

                                                        № 806

24.10.2016 г.                                                                        гр. ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     VІІ наказателен състав

 

На двадесет и четвърти октомври   две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                 

 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор  Таня Георчева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6619 по описа за 2016 година

 

На поименното повикване в 15,10 часа се явиха:

 

  Подс. Б.Г.Д. се явява лично и с адв. Г., упълномощен от по-рано.

  Свидетелите не се явяват.

        

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

        

        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         Сне се самоличността на подсъдимия:

Б.Г.Д., роден на ***г***, обл. Пловдив, ****, български гражданин, средно-специално образование, безработен, женен, осъждан, с адрес:***, ЕГН:**********.

ПОДС. Д.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

 

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС. Д.: Разясниха ми се правата по НПК.

         На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

        

        ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите.

         АДВ. Н.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение

         Съдът

         О ПР Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

 

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 24.10.2016г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

       Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

 

        ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор ТАНЯ ГЕОРЧЕВА и ïîäñ. Б.Г.Д., ïðåäñòàâëÿâàí îò àäâ. Г. Н. çà ñëåäíîòî:

Ïîäñ. Б.Г.Д., роден на ***г***, обл. Пловдив, ****, български гражданин, средно-специално образование, безработен, женен, осъждан, с адрес:***, ЕГН:**********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 21.10.2016г., в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат” с рег. номер****, собственост на Т. А. К. ЕГН:********** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,55 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство  „Дрегер Алкотест 7510”, с фабричен № ARDM 0253.

Çà òàêà èçâúðøåíîòî престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, íà ïîäс. Б.Г.Д., със снета самоличност, ñå ÎÏÐÅÄÅËЯ íàêàçàíèå ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 55 ал. 1 т. 1 и ал.3 îò ÍÊ, à èìåííî ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното наказание от 11 месеца лишаване от свобода на подс. Б.Г.Д..

Ïîäñ. Б.Г.Д., със снета  самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343в ал.2 от НК за това, че на 21.10.2016г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат” с рег. номер****, собственост на Т. А. К. ЕГН:**********, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство- с Наказателно постановление №15-0273-000273/17.09.2015г., издадено от Началник  РУП към ОДМВР Пловдив, РУ Хисар, връчено на 05.11.2015г. и влязло в сила на 13.11.2015г.

Çà òàêà èçâúðøåíîòî престъпление по чл.343в ал.2 от НК  от ïîäс. Б.Г.Д., със снета самоличност, ñå ÎÏÐÅÄÅËЯ íàêàçàíèå ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 55 ал. 1 т. 1 и ал.3 îò ÍÊ, à èìåííî ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното наказание от 10 месеца лишаване от свобода на подс. Б.Г.Д..

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. Б.Г.Д., с постановление на прокурор за 72 часа от 21.10.2016г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода в размер на десет месеца.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подсъдимия Б.Г.Д. му се НАЛАГА най-тежкото измежду горните наказания, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното най – тежко наказание от единадесет месеца лишаване от свобода на подс. Б.Г.Д..

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето на предварителното задържане спрямо подс. Б.Г.Д., с постановление на прокурор за 72 часа от 21.10.2016г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на единадесет месеца.

 

ÏÎÄÑ. Д.: Äåêëàðèðàì, ÷å ñå îòêàçâàì îò ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïî îáùèÿ ðåä.

                                     

                                               ÏÎÄÏÈÑ:

 

                               Ñ Ï Î Ð À Ç Ó Ì Å Ë È  Ñ Å:

 

ÐÏ Ïëîâäèâ                                                  ÏÎÄÑ. Д.:

        

ÏÐÎÊÓÐÎР                                        

Т.ГЕОРЧЕВА                                                ÀÄÂ. Н.:

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                           

 

Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия  мярка за неотклонение  да се отмени.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

         Съдът      

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6619/2016г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

      ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Б.Г.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

        

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                              

                                                  СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ