НОХД 6582/2016 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6582/2016г.

П Р О Т О К О Л № 834

 

28.10.2016 година                                                              град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври                   две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

     

СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6582 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 Производството е по реда на чл. 382 от НПК.

ОБВИНЯЕМИТЕ:

Щ. – Д. Т.Д. – се явява лично и със защитника си адв. Б., преупълномощен от адв. А.Б. ***.

Н.Ю.Ш. се явява лично и със защитника си адв. адв. Р.Р. ***.

Изиска се становище от страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

          ОБВ. Д.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

          ОБВ. Ш.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Сне се самоличността на обвиняемите:

Щ.Т.Д. - роден на *** год. в ***, ****, български гражданин, женен, с основно образование, *** , неосъждан, живущ ***, ЕГН **********.

Н.Ю.Ш. - роден на *** год. в****, ***, български гражданин, неженен, живущ при фактическо съжителство, с основно образование, безработен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********

На обвиняемите се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Постигнали сме споразумения, макар и в два отделни протокола с обвиняемите и техните защитници, което моля да одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Б.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено представеното пред Вас споразумение. Доброволно сме го подписали. Считаме, че наказанието е справедливо.

ОБВ. Д.: Моля да одобрите представеното пред Вас споразумение.

АДВ. Р.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено представеното пред Вас споразумение. Считаме, че наказанието е справедливо.

ОБВ. Ш.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено представеното пред Вас споразумение. Считаме, че наказанието е справедливо.

Съдът, с оглед липсата на отводи

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

          ДОКЛАДВА се предложението на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  - гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство с прочитането му от прокурора.

          ОБВ. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          ОБВ. Ш.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че представеното споразумение е законосъобразно и затова на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА постигнатото между РП - Пловдив представлявана от прокурор Росица Георгиева - от една страна и обвиняемия Щ. – Д. Т.Д. - лично и с упълномощения си защитник адв. Д. Б. от АК – Пловдив и обвиняемия Н.Ю.Ш. лично и с упълномощения си защитник адв. Р.Р. *** от друга страна, споразумение за решаване на НОХД № 6582/2016 год. по описа на ПРС – ХХІ н.с. при следните условия:

Обвиняемият Щ. – Д. Т.Д. - роден на *** год. в****, ***, български гражданин, женен, с основно образование, общ работник в строителството, неосъждан, живущ ***, ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 316 вр.чл.308,ал.2 вр. ал.1 от НК, за това че на 24.04.2015г. в гр.Пловдив ,ул."Асеновградско шосе" съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - диплома за средно образование серия С-01 № 2256035,рег.№ 031945/03.06.2004г., на която е придаден вид, че е издадена от Техникум по металургия и механоелектроника „Цар Иван Асен II" гр.Асеновград /ново наименование Професионална гимназия „Цар Иван Асен II" гр.Асеновград/ на името на Щ.Т.Д., ЕГН:**********, като е представил същата пред служители в Отдел „ Управление на персонала и работна заплата" при „КЦМ" АД -Пловдив, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

За така извършеното от обвиняемия Щ.Т.Д. престъпление по чл.316 вр. чл. 308, ал.2 вр.ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б."Б" от НК по смисъла на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 от НК, а именно: ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА;

Обвиняемият Н.Ю.Ш. - роден на ***год. в****, ***, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 316 вр.чл.308,ал.2 вр. ал. 1 от НК, за това че на 14.07.2014г. в гр.Пловдив ,ул."Асеновградско шосе" съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - диплома за средно образование серия В № 0019190,рег.№ 021978/26.06.2008г., на която е придаден вид , че е издадена от Техникум по металургия и механоелектроника „Цар Иван Асен II" гр.Асеновград /ново наименование Професионална гимназия „Цар Иван Асен II" гр.Асеновград/ на името на К. Ю.Ш. ЕГН: **********, като е представил същата пред служители в Отдел „ Управление на персонала и работна заплата" при „КЦМ" АД -Пловдив, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

За така извършеното от обвиняемия Н.Ю.Ш. престъпление по чл.316 вр. чл. 308, ал.2 вр. ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ,ал. 1 от НК така определеното и наложено на обвиняемия Н.Ю.Ш. със снета по делото самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - диплома за средно образование серия В № 0019190, рег. № 021978/26.06.2008г. издадена от Техникум по металургия и механоелектроника „Цар Иван Асен П" гр. Асеновград /л. 20 от ДП/ ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумение.

  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обв. Щ.Т.Д. и обв. Н.Ю.Ш. ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Пловдивски районен съд в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева или всеки едни от тях от по 120 /сто и двадесет/ лева.

 

РП-Пловдив                                    ОБВИНЯЕМИЯТ:

ПРОКУРОР:

/Р. ГЕОРГИЕВА/                                        /Щ. Д./

 

ЗАЩИТНИК:

/адв. Б./

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ:

                   /Н. Ш./

 

 

ЗАЩИТНИК: ................

                   /АДВ. Р./

                            

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

 

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 1 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД  № 6582/2016 г. по описа на ПРС - ХХI н.с. следва да бъде прекратено, а взетите МНО „Подписка”, спрямо обвиняемите обв. Щ.Т.Д. и обв.Н.Ю.Ш. отменени.

Ето защо Съдът

СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 6582/2016 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с.

ОТМЕНЯ взетите мерки за неотклонение „Подписка” спрямо обв. Щ.Т.Д. и обв.Н.Ю.Ш..

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Съдебното заседанието се закри в 11:30 часа.

 

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ