НОХД 6544/2016 - Споразумение - 20-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6544/2016г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                № 799

 

20.10.2016 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ІV наказателен състав

На двадесети октомври              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Бригита Байрякова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6544 по описа за 2016 година.

 

        На поименното повикване в 15,20 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

        Р.Г.К. – се явява лично.

 

За РП-Пловдив се явява прокурор Бригита Байрякова.

       

ПОДС. К.: Моля да ми назначите адвокат за служебен защитник.

В залата се явява определеният от АК-Пловдив за служебен защитник на подсъдимия К. – адв. Е.Б..

  

АДВ. Б.: Запозната съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

        ПОДС. К.: Съгласен съм този адвокатка да ми бъде назначена за служебен защитник. Нямам възможност да си упълномощя такъв.

 

Съдът като съобрази становището на подсъдимия, че желае да има защитник, че същият е задължителен и интересите на правосъдието изискват това, както и това на адв. Е.Б., намира че е налице основанието на чл. 94, ал. 3 от НПК. В този смисъл следва определеният от АК - Пловдив адв. Е.Б. да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия Р.Г.К..

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адвокат Е.Б. от АК-Пловдив за служебен защитник на подсъдимия Р.Г.К..

       

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Също, да се даде ход на делото. Не правим възражение за това, че не е спазен 3- дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

ПОДС. К.: Да се гледа делото днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3-дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358, ал. 3 от НПК.

       

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

Р.Г.К. - роден на ******, б., български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, с адрес:***, ЕГН: **********.

ПОДС. К.: Получих препис от обвинителния акт днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3 - дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

 

АДВ. Б.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. К.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 20.10.2016 г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от прокурор БРИГИТА БАЙРЯКОВА и подсъдимия Р.Г.К. – лично и със служебния си защитник - адв. Е.Б. от АК-Пловдив, за решаване на наказателното производство по НОХД № 6544/2016 г. по описа на ПРС – ІV н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.Г.К. - роден на ******, б., български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, с адрес:***, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 16.10.2016 г., в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510”, с фабр. № ARBА 0053.

        За така извършеното престъпление по чл. 343б,  ал.1 от НК на подсъдимия Р.Г.К., при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

        На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено наказание на подсъдимия К. в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в законна сила. 

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия К. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 16.10.2016г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.Г.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Р.Г.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.10.2016г. до влизане в сила на настоящото определение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                         ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                         /Р.К./

                     /БРИГИТА БАЙРЯКОВА/                           

                                                                             СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                              /адв. Е.Б./

        

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 6544/2016г. по описа на РС-Пловдив, ІV н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Р.Г.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6544/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІV н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.Г.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ