НОХД 6534/2016 - Споразумение - 20-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6534/2016г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                № 797

 

20.10.2016 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ІV наказателен състав

На двадесети октомври              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: Бригита Байрякова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6534 по описа за 2016 година.

 

        На поименното повикване в 12,00  часа се явиха:

        Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

ОБВИНЯЕМ:

М.С.Ч. - се явява лично и със служебния му защитник от хода на досъдебното производство - адв. П. И. от АК-Пловдив.

 

        За РП - Пловдив се явява прокурор Бригита Байрякова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

        Сне се самоличността на обвиняемия:

М.С.Ч. - роден на ***г***, б., българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН: **********. 

 

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да  одобрите.

АДВ. И.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. Ч.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение.

 

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. Ч.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на осн. чл.381, ал.1 вр. чл.382, ал.7 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 20.10.2016г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от ПРОКУРОР БРИГИТА БАЙРЯКОВА и обвиняемия М.С.Ч. -   - лично и със служебния му защитник му адв. П. И. от АК – Пловдив, за решаване на наказателното производство по НОХД № 6534/2016г. по описа на РС – Пловдив, ІV н.с., за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.Ч. - роден на ***г***, б., българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по чл. 194 ал.1 от НК, за това че на 06.10.2016г., в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи -1 брой мобилен телефон с марка „Сони Експерия“, модел „М4 Аква“, на стойност 140 лева, 1 брой дамско портмоне – тип несесер на стойност 10 лева, сумата от 130 лева, 1 бр. лична карта с № 645512916 на името на М. П. Б. – без стойност и 1бр. дебитна карта на „Банка ДСК“ на името на М. П. Б. – без стойност, или всичко на обща стойност 280 лева, от владението на М. П. Б., ЕГН: **********, без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл. 194 ал.1 от НК, на обвиняемия М.С.Ч. му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55 ал.1 т. 2 б.„б“ от НК, а именно „ПРОБАЦИЯ“, включваща следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, която да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице с периодичност от 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;

На основание чл. 42а ал.2 т.2 от НК  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42б, ал. 2 от НК.

На основание чл. 59 ал.2, вр. чл. 59 ал.1 т.1 от НК  ПРИСПАДА следва от така наложеното наказание времето, през което обвиняемият М.С.Ч. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 06.10.2016г. до 07.10.2016г. вкл., като „един ден задържане да се зачита за три дни пробация“.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – 1 бр. компакт диск DVDR,  намиращ се по делото, ДА ОСТАНЕ в кориците на делото.

На основание чл. 381 ал. 5, т. 6, пр. 2, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемият М.С.Ч. ДА ЗАПЛАТИ сумата от 48,30 лв. /четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща направени разноски по делото, за изготвената експертиза по сметка на ОД МВР - Пловдив.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР: .........................                            ОБВИНЯЕМ:..................................

/Бригита Байрякова/                                                   /М.Ч./     

 

                                                                  ЗАЩИТНИК :.........................                                                                                /адв. П. И./  

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 381,  вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 6534/2016г. по описа на РС – Пловдив, ІV н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия М.С.Ч., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 500,00 /петстотин/ лева следва да бъде отменена,

поради което  

        О П Р Е Д Е Л И:

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6534/2016г. по описа на Пловдивски районен съд, ІV н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.С.Ч., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 500,00 /петстотин/ лева.       

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 12,15 часа.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК