НОХД 6519/2016 - Споразумение - 19-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6519/2016г.

П Р О Т О К О Л № 791

 

19.10.2016 г.                                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На деветнадесети октомври                         две хиляди и шестнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

СЕКРЕТАР: Мария Колева

ПРОКУРОР: ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6519 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОДСЪДИМИЯТ В.А.Г. – се явява лично и със служебния си защитник от досъдебното производство адв. Р.С..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Г.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

В.А.Г. - роден на *** г. в гр. Пловдив, постоянен адрес и адрес ***, ..., български гражданин, с начално образование, работещ, неженен, във фактическо съжителство, осъждан, с ЕГН: **********.

ПОДС. Г.: Получил съм препис от обвинителния акт днес. Не възразявам срещу неспазването на 3 – дневния срок.

 

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 НПК.

ПОДС. Г.:  Разбирам правата си.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия Г. и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството. Намирам, че същото не противоречи на закона и морала и считам, че наказанието, за което сме се разбрали ще постигне целите на чл. 36 НК. Представям споразумението за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. С.: Съгласни сме делото да приключи със споразумение при така посочените от прокурора параметри. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. Г.: Моля да бъде одобрено споразумението.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДС. Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното в днешното съдебно заседание проектоспоразумение  намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал проектоспоразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали. Определеното по взаимно съгласие между страните по проектоспоразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Евгений Милев от една страна и от друга страна подсъдимия В.А.Г. лично и със защитника му адв. Р.С. споразумение за решаване на делото – НОХД № 6519/16 г. по описа на ПРС, III н.с., за следното:

Подсъдимият В.А.Г. - роден на *** г. в гр. Пловдив, постоянен адрес и адрес ***, ..., български гражданин, с начално образование, работещ, неженен, във фактическо съжителство, осъждан, с ЕГН: ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, а именно: на 14.10.2016 г. в с. Песнопой, област Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-0281-000340/2015 год. в сила от 15.02.2016год., издадено от Началник РУ на МВР гр. Карлово към ОД на МВР гр. Пловдив, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Кадет“ с регистрационен номер № ..., без съответно свидетелство за управление. 

За така извършеното от подсъдимия В.А.Г. престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОД и ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.

На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подсъдимия В.А.Г. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. 

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия В.А.Г. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържана по реда на чл. 64 НПК на 18-19.10.2016 г.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                            / В.А.Г. /

…………………………………..                                        

Прокурор /Е. Милев/

Защитник: ……...…..

/адв. Р. С./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Доника Тарева/

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384, вр. чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 6519/2016 г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6519/2016г., по описа на ПРС, IIІ н.с.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15,40 ч.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК