НОХД 6445/2016 - Споразумение - 17-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6445/2016г.

П Р О Т О К О Л № 786

 

17.10.2015 Година                                                         град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      І наказателен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                         

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Ваня Прокопова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 6445 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

          ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Н.В. се явява лично, заедно с неговия служебен защитник от досъдебното производство - адв. С. Х..

          ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. В.: Да се гледа делото.

Съдът намира, че са налице предпоставки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Сне се самоличността на обвиняемия

Н.Н.В., роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, безработен, със средно образование, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. В.: Получих копие от обвинителен акт днес. Не желая да се ползвам от три дневния срок за запознаване с него.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимият и неговия защитник сме постигнали споразумение. Представяме същото в писмен вид. Моля да го одобрите.

          АДВ.Х.: Отводи нямам. Моля да одобрите представеното споразумение

ОБВ.В.: Съгласен съм с договореното споразумение.

СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          Докладва се делото чрез прочитане на споразумението от прокурора.

          ОБВ. В.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние дапостигне  целите на чл.36 от НК, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Ваня Прокопова от една страна и обвиняемия Н.Н.В., заедно с адв. Ст. Х. от друга страна споразумение за решаване на делото по НОХД № 6445/2016г. по описа на ПРС - І н.с. /образувано след приключване на досъдебно производство – БП № 528/2016г. по описа на сектор  V РУП гр. Пловдив/ за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Н.В., роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, безработен, със средно образование, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.“А“ и б.“Б“ от НК, за това, че на 13.10.2016г.  в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по реда на чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне  за едно от тях изпълнението на наказанието  не е отложено по чл.66 от НК, е отнел  чужда движима вещ-  1 бр. акумулаторен винтоверт  BOSCH на стойност 99.90 лв. /деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки/, от владението на „Кауфланд България“ ЕООД без съгласие на ръководството с намерение противозаконно да я присвои

За така извършеното от обв. Н.Н.В. престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.“А“ и б.“Б“ от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т. 1 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 61, т.2, вр. с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален Строг режим за изтърпяване на това наказание в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. Н.Н.В. е бил задържан по настоящото дело, а именно от 13.10.2016г. до влизане в сила на настоящото определение. 

            Веществени доказателства –1 бр. акумулаторен винтоверт  BOSCH, на съхранение в 05 РУ при ОД на МВР Пловдив, да се ВЪРНЕ на Х.С.А..

На основание чл.189 от НПК ОСЪЖДА обв. Н.Н.В. да заплати направените по делото разноски в размер на 48.30  лева, по сметка на ОД на МВР Пловдив. 

 

За РП-Пловдив  ...........................                       ........................... 

 Прокурор: /Ваня Прокопова/                                       Обв. /Н. В./

 

                                                                             ................................

Адв. /Ст. Х./

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

          С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 6445/2016г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6445/2016г. по описа на ПРС - I н.с. на основание чл.24 ал.3 от НПК.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 16,05 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.