НОХД 6412/2016 - Споразумение - 14-10-2016

П Р О Т О К О Л №783

 

14.10.2016 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На  четиринадесети октомври      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                    

СЕКРЕТАР: Даниела Дойчева

ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6412  по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 10,38 часа се явиха:

 

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

Ю.И.Н. – редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

Не се явяват свидетелите Д. Т., Н. И. С. В. и вещото лице С. Б..

 

ПРОКУРОР: Представям разписка за връчен обвинителен акт.

ПОДС. Н.: Искам делото да се гледа днес. Нямам възражения относно тридневния срок. Моля да ми назначите служебен защитник, тъй като искам да сключа споразумение с прокуратурата.

 ПРОКУРОР: Да се назначи.

 

С оглед заявеното от подсъдимия, че желая да му бъде назначен служебен защитник, тъй като желае да сключи споразумение с прокурора, съдът намира, че следва да се пише писмо до ПАК за определяне на служебен защитник на подсъдимия, поради което

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОБЯВЯВА почивка за осигуряване на служебен защитник на подс. Н..

 

ДА СЕ ПИШЕ писмо до Пловдивска адвокатска колегия за определяне на служебен защитник на подс. Ю.И.Н..

 

В 11.05 часа съдебното заседание продължава в същия съдебен състав, при участието на обявените по – горе страни.

 

В залата се явява адв. С.Б., определен от САК - Пловдив за служебен защитник на подсъдимия.

 

         АДВ. Б.: Запознах се с материалите по делото. Ще поема защитата на подс. Ю.И.Н..

 

ПОДС. Н.: Желая в настоящото наказателно производство да ме представлява адв. Б..

 

         Съдът, след като взе предвид искането на подсъдимия и на основание чл.384, ал.2 вр. чл.94, ал.3 НПК намира, че ще следва на подсъдимия Ю.И.Н. да бъде назначен служебен защитник – адв. Б. определена от САК – Пловдив и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия Ю.И.Н. – адв. С.Б..

        

        

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

       СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Ю.И.Н. - роден на *** г. в гр. ***, с адрес:***, б., български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********

       

         ПОДС. Н.: Не съм получил препис от обвинителния акт преди повече от 3 дни, но не правя възражение в този смисъл.

                  

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274 - 275 НПК.

        

         ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

ПОДС. Н.:

АДВ. Б.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 14.10.2016 г. на осн. чл. 384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ, от една страна и от друга – подсъдимият Ю.И.Н., лично и със служебния си защитник адв. С.Б. за решаване на  НОХД № 6412/2016г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.И.Н. - роден на *** г. в гр. ****, с адрес:***, б., български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 т. 1 от НК за това, че на 25.09.2016 г. в гр. Стамболийски в маловажен случай без надлежно разрешително е държал наркотично вещество - високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 0,501 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 1,4 тегловни % на стойност 3 лева /три лева/ съгласно Приложение № 2 към Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

За така извършеното престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 т. 1 от НК на подсъдимия Ю.И.Н. се НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 300 лева.

 

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА Ю.И.Н., със снета по делото самоличност,  да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив сумата от  70 лева направените разноски по делото.

ЗА РП – ПЛОВДИВ                                      ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                          Н.:..................

/ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ/

 

                                                                         ЗАЩИТНИК:

                                                                         АДВ. Б.:..............

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №6412/2016 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия Ю.И.Н.  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №6412/2016 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия Ю.И.Н.  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 11,15 часа.

                                                       

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.