НОХД 6352/2016 - Споразумение - 12-10-2016

П Р О Т О К О Л № 772

П Р О Т О К О Л № 772

 

12.10.2016 година        

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  дванадесети октомври            две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

                                                                                                 СЛАВКА ИВАНОВА

 

                                    

                                     

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6352 по описа за 2016  година

На именното повикване в  13:30  часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Б.Г.А. се явява лично и със служебния си защитник адв. Н.А..

СВИДЕТЕЛИТЕ:

         А.В.С., С.Й.Ю., И.В.К., Д.Н.Г., Д.А.А. - не се явяват.

Г.С.А. – се явява лично.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ф.В.Т. не се явява.

         РП гр. Пловдив - изпраща представител.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

         Съдът  намира, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото, поради което и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

         Б.Г.А. - роден на *** г. в гр. П., живущ ***, ..., български гражданин, с начално образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.

         ПОДС. А.:  Получих препис от обвинителния акт.

         Сне се самоличността на свидетеля

Г.С.А. – 56 г., ..., българска гражданка, вдовица, неосъждана, майка на подсъдимия.

Съдът разясни на свидетелката А. правото й по чл. 119 от НК да откаже да дава показания, като възходящ – майка на подсъдимия.

СВИД. А.: Не желая да бъда разпитвана като свидетел.

СЪДЪТ освободи от по-нататъшно участие като свидетел по делото Г. А..

        

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК .

         ПРОКУРОР: Нямам отводи , нямаме искане на доказателства. По отношение на хода на делото с подс. А. и неговия служебен защитник сме постигнали споразумение.   Имам  искане да одобрите постигнато споразумение.

         АДВ.  А.:  Нямам отводи и възражения.  Моля да одобрите споразумението.

ПОДС. А.: Съгласен  съм с наказанието .

Съдът             

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

                   ПОДС. А.:  Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                  

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от   прокурора МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ  и   подсъдимия Б.Г.А. лично и  чрез  адв.  Н.А. от АК Пловдив споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№ 6352/2016 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

Подсъдимият Б.Г.А. - роден на *** г. в гр. П., живущ ***, ..., български гражданин, с начално образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, а именно: на 04.10.2016 г. в с. Б., обл. П., като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Ямаха“, модел „Джоко“, черен на цвят, без регистрационни табели и без номер на рама, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред.

За така извършеното от подсъдимия Б.Г.А. престъпление по чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при следната съвкупност от пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***,  с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично, и

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ,

както и наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

На основание чл. 52 от НК така определеното и наложено на подсъдимия Б.Г.А. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ чрез обявяване чрез прочитане на осъдителното определение от Кмета на населеното място по местоживеене ***.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия Б.Г.А. наказание ПРОБАЦИЯ в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, а именно на 04.10.2016 г., като единият ден задържане се зачита за ТРИ ДНИ пробация.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: Един брой мотопед /скутер/, намиращ се на съхранение в Първо РУП Пловдив, ДА СЕ ВЪРНЕ на подсъдимия Б.Г.А., с ЕГН: **********, след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Г.А., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ със съгласието на законния си представител – майка си Г.С.А., ЕГН: **********, по сметка на ОДМВР-Пловдив сумата от 125,58 лв. /сто двадесет и пет лева и петдесет и осем ст./ лв., представляваща направени разноски по досъдебното производство.

 

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                  ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР: .................................   : ......................

    (М. ЙОСИФОВ)                                              (Б. А.)

 

  РОДИТЕЛ: ……………

/Г. А./

                                                                                                                                                  ЗАЩИТНИК:........................

                                                      (адв. Н. А.)

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                               (ИВАН МИНЧЕВ)

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1....................

 

 

                                                                        2........................

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 382  ал.7  вр. чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 6352/16  г. по описа на ПРС – ХVІІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение „Надзор на ИДПС“, взета спрямо подсъдимия Б.Г.А., отменена, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6352/2016  г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК.

                   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.Г.А. мярката за неотклонение „Надзор на ИДПС“.

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в 13,52 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ........................

 

 

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1....................         2........................

 

 

                                                                             СЕКРЕТАР: ........................

 

 

Вярно с оригинала! МК