НОХД 6348/2016 - Споразумение - 18-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6348/2016г.

ПРОТОКОЛ № 789

18.10.2016г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На осемнадесети октомври        две хиляди и шестнадесета  год.

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6348 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 13,00 часа се явиха:

ОБВ. Х.И.Й. – осигурен от Затвора гр. Пловдив се явява лично и със служебния си защитник от ДП адв. Р.А.Д. – уведомена по телефона.  

РП-ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ОБВ. Й.: Да се гледа днес делото, нямам възражения.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на обвиняемия по писмени данни:

Х.И.Й. роден на ***г***, б., български гражданин, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

         На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

ОБВ. Й.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК.

        

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. Поддържам споразумението и моля да одобрите същото, като с оглед на установена техническа грешка моля да бъде допуснато изменение в разноските, които следва да се възложат на обв. Й., като се отрази, че сумата  следва да бъде 181,72 лева.

         АДВ. Д.: Също нямам отводи. От името на моя подзащитен Й. поддържаме така представеното споразумение и моля да го одобрите, като не възразяваме за промяната в разноските, които се дължат от Й., в посочения от прокурора размер.

ОБВ. Й.: Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. Х.И.Й. – роден на ***г***, б., български гражданин, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354 А, ал.3, т.1 от НК, за това че на 01.08.2016г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотично вещество – високорисково наркотично вещество амфетамин с общо нето тегло 0,157 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 24,4 тегловни %  на стойност 4,71 лв., съгласно Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

За така извършеното престъпление по чл. 354 А, ал.3, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 55, ал.3 от НК страните се споразумяват на обв. Х.И.Й. да НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание ГЛОБА.

 

На основание чл. 61, т.2 вр. чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на обв. Х.И.Й. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, който да бъде изтърпян в Затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

 

На основание чл. 59, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА времето, през което обв. Х.И.Й. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, с постановление по чл. 64 от НПК, както и с наложена МНО „Задържане под стража”, считано от 01.08.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – остатъчно количество от наркотичното вещество, изпратено на ГУ „Митница” гр. София – ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ след влизане на споразумението в сила. 

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – приложени по делото опаковки – ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на споразумението в сила. 

 

         ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.И.Й. /със снета по делото самоличност/ да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата направените разноски по досъдебното производство в размер на 184,72 лева.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВ. Й.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

След като се запозна с докладваното споразумение, съдът намери, че са налице предпоставките на чл. 382, ал.5 от НПК, доколкото констатира, че съществува несъответствие в посочения размер на разноските, които съгласно същото споразумение следва да бъдат възложени на обв. Й., посочени като 184,72 лева, а след запознаване с ДП се констатира, че по същото за назначената съдебно-психиатрична експертиза, за която на вещото лице Д. С. е определено възнаграждение в размер на 107,28 лева, а за извършената от НИКК – МВР физико-химическа експертиза е определено възнаграждение от 74,44 лева, след сборуването на които суми се получава общата сума от 181,72 лева като разноски, а не 184, 72 лева.

Доколкото с оглед на горното съдът счете, че последното явно се дължи на техническа грешка, то предложи на страните промяна в споразумението, а именно на основание чл. 189, ал.3 от НПК на обв. Х.И.Й. да се възложат направените разходи в хода на ДП в размер на 181,72 лева.

С оглед на горното съдът запита страните за съгласието им по така предложените промени.

ПРОКУРОР: Съгласна съм с така предложение от Вас промени.        

АДВ. Д.: Също съм съгласна.

ОБВ. Й.: Съгласен съм с промените.

 

На основание чл. 382, ал.6 от НПК в съдебния протокол СЕ ВПИСА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

 

ОБВ. Х.И.Й. – роден на ***г***, б., български гражданин, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354 А, ал.3, т.1 от НК, за това че на 01.08.2016г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотично вещество – високорисково наркотично вещество амфетамин с общо нето тегло 0,157 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 24,4 тегловни %  на стойност 4,71 лв., съгласно Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

За така извършеното престъпление по чл. 354 А, ал.3, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 55, ал.3 от НК страните се споразумяват на обв. Х.И.Й. да НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание ГЛОБА.

 

На основание чл. 61, т.2 вр. чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на обв. Х.И.Й. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, който да бъде изтърпян в Затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

 

На основание чл. 59, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА времето, през което обв. Х.И.Й. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, с постановление по чл. 64 от НПК, както и с наложена МНО „Задържане под стража”, считано от 01.08.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – остатъчно количество от наркотичното вещество, изпратено на ГУ „Митница” гр. София – ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ след влизане на споразумението в сила. 

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – приложени по делото опаковки – ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на споразумението в сила. 

 

         ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.И.Й. /със снета по делото самоличност/ да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата направените разноски по досъдебното производство в размер на 181,72 лева.

 

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал.5 и ал.6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА от една страна и от друга обвиняемият Х.И.Й. лично и чрез служебния си защитник адв. Р.Д. споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 6348/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., относно следното:

 

ОБВ. Х.И.Й. – роден на  ***г***, б., български гражданин, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354 А, ал.3, т.1 от НК, за това че на 01.08.2016г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотично вещество – високорисково наркотично вещество амфетамин с общо нето тегло 0,157 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 24,4 тегловни %  на стойност 4,71 лв., съгласно Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

За така извършеното престъпление по чл. 354 А, ал.3, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 55, ал.3 от НК страните се споразумяват на обв. Х.И.Й. да НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание ГЛОБА.

 

На основание чл. 61, т.2 вр. чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на обв. Х.И.Й. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, който да бъде изтърпян в Затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

 

На основание чл. 59, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА времето, през което обв. Х.И.Й. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, с постановление по чл. 64 от НПК, както и с наложена МНО „Задържане под стража”, считано от 01.08.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – остатъчно количество от наркотичното вещество, изпратено на ГУ „Митница” гр. София – ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ след влизане на споразумението в сила. 

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – приложени по делото опаковки – ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на споразумението в сила. 

 

         ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.И.Й. /със снета по делото самоличност/ да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата направените разноски по досъдебното производство в размер на 181,72 лева.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                        ОБВИНЯЕМ: (п)       

ПРОКУРОР: (п)                                              Х.Й.

СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)        

                                                                  АДВ. Р.Д.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)     

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 6348/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., следва да бъде прекратено, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6348/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.И.Й. /със снета по делото самоличност/  мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13,20 часа.

 

        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)  

 

 

 

      СЕКРЕТАР: (п)   

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.