НОХД 6347/2016 - Споразумение - 18-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6347/2016г.

ПРОТОКОЛ № 787

18.10.2016г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На осемнадесети октомври        две хиляди и шестнадесета  год.

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6347 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09,30 часа се явиха:

ОБВ. Г.И.П. – уведомен чрез защитника си се явява лично и с упълномощения си защитник от ДП адв. А. Й. Б. – уведомена по телефона.  

         РП-ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

         ОБВ. П.: Да се гледа днес делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на обвиняемия:

Г.И.П. роден на ***г***, ***, б., български гражданин, средно специално образование, разведен, ***, неосъждан, ЕГН **********.

 

         На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

ОБВ. П.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Поддържам постигнатото и депозирано пред Вас споразумението и моля да одобрите същото като законосъобразно и непротиворечащо на закона и морала.

         АДВ. Б.: Също нямам отводи. Поддържаме така представеното споразумение и моля да го одобрите.

ОБВ. П.: Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. П.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал.5 и ал.6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ от една страна и от друга обвиняемият Г.И.П. лично и чрез упълномощения си защитник адв. А.Б. споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 6347/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., относно следното:

 

ОБВ. Г.И.П. – роден на ***г***, ***, б., български гражданин, средно специално образование, разведен, ***, неосъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 234 В, ал.1 от НК, за това че на неустановена дата през месец май 2016г. в гр. Хисар, обл. Пловдив, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД – КЕЦ – Калояново, с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.

 

За така извършеното от обвиняемия Г.И.П. с ЕГН ********** престъпление по чл. 234 В, ал.1 от НК на основание чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 7 МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 300 лева.

 

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обв. Г.И.П. наказание от СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                        ОБВИНЯЕМ: (п)

ПРОКУРОР: (п)                                               Г.П.

ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. А.Б.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 6347/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., следва да бъде прекратено, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6347/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.И.П. /със снета по делото самоличност/  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09,40 часа.

 

        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

      СЕКРЕТАР: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.