НОХД 6335/2016 - Споразумение - 11-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6335/2016г.

 

       П Р О Т О К О Л  № 770

 

  11.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІV наказателен състав

На ЕДИНАДЕСЕТИ ОКТОМВРИ       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ                                                                    

 Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                            

   ПРОКУРОР: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  БП № 6335 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13.30 се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.Ж.Д. -  редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адвокат Р Р., представя пълномощно.

 

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

           М.Ж.Д.,  роден на *** год. в гр. С З, живущ ***, б, български гражданин, със средно образование, студент в ТУ Пловдив, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

ПОДС.Д.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени. Нямам възражения по неспазване на 3-дневния срок.

Разясниха се на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

         АДВ.Р.: Също нямам искания за отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

         ПОДС.Д.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 11.10.2016г. за решаване на БП НОХД № 6335/16г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ от една страна и подсъдимия  М.Ж.Д.,  представляван от адвокат РАД Р. от друга страна,  за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ М.Ж.Д.,  роден на *** год. в гр. С З, адрес - гр. П, ул. „Б“, №, ет. , б., български гражданин, със средно образование, студент в .... Пловдив, неженен, неосъждан, ЕГН **********е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК  за това, че  на 25.09.2016 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Шкода Фабия”, с регистрационен номер ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2, 19 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510+” с фабричен номер ARВА 0076.

За така извършеното от подсъдимия М.Ж.Д. престъпление по  чл. 343б ал. 1  от НК при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ  ОТ СВОБОДА.

На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия М.Ж.Д. не се налага наказание глоба.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия М.Ж.Д. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия М.Ж.Д. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА  лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 25.09.2016г.,  като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

    За така извършеното от подсъдимия М.Ж.Д.  престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното на подсъдимия М.Ж.Д. наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред чрез отнемане на свидетелството му за правоуправление, считано от 25.09.2016г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:       

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              /Д./    

                 /Н.ТЪПЧЕВ /

                                                                  ЗАЩИТНИК: .....................

                                                                            /адв.Р./

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД №6335/2016г. по описа на ПРС - ХХІVн.с. да бъде прекратено,  а взетата спрямо  подс. М.Ж.Д.   мярка за неотклонение “Подписка” да бъде отменена, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД                      № 6335/2016г. по описа на ПРС - ХХІVн.с.      

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.Ж.Д.   мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

 

 

 

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 13.45  ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                   

                                                              СЕКРЕТАР:

                   

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.