НОХД 6328/2016 - Присъда - 31-10-2016

Присъда по Наказателно дело 6328/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 299

31.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На тридесет и първи октомври  две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: МАРИЯ ЛУЛКИНА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6328 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. Е.А.А.роден на ***г***, ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че за времето от 20.08.2007г. до 17.11.2015г. в гр. Пловдив, след като е осъден с Решение на Окръжен съд гр. Пловдив по гр. дело № 1906/2006г. – влязло в сила на 20.08.2007г. /да издържа свой низходящ – детето си В.Е.А., ЕГН **********/ - съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на 99 месечни вноски в размер на 70 лв. всяка, или общо 6930 лв.;    

И за времето от 17.11.2015г. до 17.09.2016г. в гр. Пловдив – след като е осъден с решение на ПРС по гр. дело № 2624/2015г. – влязло в сила на 17.11.2015г. /в частта досежно определения размер издръжка/ да издържа свой низходящ – детето си В.Е.А., ЕГН ********** – съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 месечни вноски в размер на 150,00 лв. всяка, или общо 1350,00 лв. – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 от НК вр. с чл. 58 а,  ал.1 вр. чл. 57, ал.1 вр. чл. 54 от НК му определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА, като намалява така определеното наказание с ЕДНА ТРЕТА и ГО ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

     ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. Е.А.А. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 900 лева в полза на пострадалия В.Е.А. чрез законния му представител М.Д.М., за процесуално представителство.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.