НОХД 6318/2016 - Споразумение - 10-10-2016

П Р О Т О К О Л № 768

П Р О Т О К О Л № 768

 

10.10.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На десети октомври                                                 година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                                              

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 6318 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 13:20 часа се явиха:      

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.Б.Б. – осигурен, явява се лично с упълномощения си защитник адв. В.В., представи се пълномощно от същия.

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

К.Г. И. – неосигурен, не се явява.

К. Б. Д. – неосигурен, не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х. А.– неосигурена, не се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото. Представям по делото вноска бележка, от която е видно, че подзащитният ми е изпълнил мярката си за неотклонение „парична гаранция” в размер на 300 лева.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, като ще следва да се приеме като писмено доказателство по делото представената вносна бележка за сумата от 300 лева, представляваща парична гаранция на подсъдимия.

Ето защо и съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРОЧИТА И ПРИЕМА представената от защитата вносна бележка за сумата от 300 лева.

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

В.Б.Б. - роден на ***г***, адрес ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан. ЕГН **********.

ПОДС. Б.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275НПК.

ПРОКУРОР: Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. В.: С прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид.

         Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

         ПОДС. Б.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ от една страна и от друга страна подсъдимия В.Б.Б., лично и чрез упълномощения му защитник адв. В. споразумение за решаване на НОХД № 6318/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ В.Б.Б. - роден на ***г***, адрес ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан. ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК затова, че на 24.09.2016 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2, 27 на хиляда, установено по надлежния ред, а именно с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръв и урина №1071/26.09.2016 г.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на подсъдимия В.Б.Б. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, както и глоба в размер на 200 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от десет месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 2 вр. с ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия В.Б.Б. наказание „лишаване от свобода” в размер на десет месеца времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 24.09.2016г, като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият В.Б.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява тези права от 24.09.2016г. до влизане на настоящото определение в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Б.Б. да заплати направените по делото разноски в размер на 25 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. Пловдив.

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             В.Б.

НИКОЛА ТЪПЧЕВ

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. В.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 6318/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 300 лева /внесена/ следва да бъде отменена, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 6318/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.Б.Б., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 300 лева /внесена/.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 13:30 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                                                                                         СЕКРЕТАР:

                                                       

 

 

Вярно с оригинала!ЙТ