НОХД 6305/2016 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6305/2016г.

П Р О Т О К О Л № 824

 

28.10.2016 г.                                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 V наказателен състав

На двадесет и осми октомври                  две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание  в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

                                           Съдебни заседатели: МИТКА ТОДОРОВА

   СИМЕОН ТОНЕВ

                                                                             

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор НИКОЛА КЪРПАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 6305 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:

ПОДС. П.М. се явява лично и с адв. М.Т. – назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

ПОСТРАДАЛАТА С.П. редовно призована и уведомена за правата, не се явява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

П.М.М. - роден на *** ***, ***, български гражданин, основно образование, завършен 11 клас, сезонен работник в строителството, неженен, осъждан, ЕГН **********.

Получих препис от обвинителния акт на 14.10.2016 г.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

ОТВОДИ И НОВИ ИСКАНИЯ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА НЕ ПОСТЪПИХА

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

ПОДС. М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да сключа споразумение с прокуратурата, което да обсъдя със защитника ми.

Съдът даде възможност  страните да обсъдят и представят споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, което постигнахме със защитата като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Т.: Моля да одобрите споразумението, постигнато между защитата и представителя на РП - Пловдив. На пострадалата са възстановени щетите лично на нея са заплатени с банков превод, а вещта  беше като ВД и й е върната.

ПОДС. М.: Също.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

         ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

Съдът счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 7 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 6305/16 г. по описа на ПРС, V н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор  НИКОЛА КЪРПАРОВ и подсъдимия П.М.М., чрез служебния си защитник адв. М.Т. *** за следното:

Подсъдимият П.М.М. - роден на *** ***, ***, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК за това, че на 03.07.2016 год. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи – колие от бяло и жълто злато, състоящо се от златен синджир с тегло 7.11 гр. на стойност 383.94 лв. и златна висулка с тегло 2.06 гр. на стойност 111.24 лв., всичко с общо тегло 9.17 грама на обща стойност 495.18 лв. – от владението на С.А.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила.

За така извършеното от подс. П.М.М.  престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК му се  НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК  ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ  първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

На основание чл. 59 ал. 1 т.1 вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на подс. П.М.М. наказание лишаване от свобода времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от  11.07.2016 г. до влизане в сила определението на съда за одобряване на споразумението.

 ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА -  дискове, находящи се на л. 29 и л. 31 от  делото ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещ без стойност след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс. М. да заплати направените по делото разноски в размер на 80 /осемдесет/ лева по сметка на ОД на МВР - Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

 

ПРОКУРОР:                                                    ПОДС. М.:

 

АДВ. Т.:                

                    

Предвид така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК  и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6305/16 г. по описа на ПРС, V н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 09:45   ч.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                         2.

                                       

                                                    СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС