НОХД 6261/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6261/2016г.

 

       П Р О Т О К О Л № 760

 

  07.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На СЕДМИ ОКТОМВРИ                                          2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА                                                               

Секретар: Надя Точева                                            

  ПРОКУРОР: ИВАН ИЛЕВСКИ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  №6261 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14.05 се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.С.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат Р П., от преди.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на де лото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемият:

А.С.К.,  роден на ***г***, т., българско гражданство, с основно образование, женен, работещ, неосъждан, живущ ***, ЕГН: **********.

Разясниха се на обвиняемия правата му по чл. 55 от НПК.

ОБВ. К.,: Разбрах процесуалните си права.

          Разясниха се  на страните  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение за решаване на делото, което сме постигнали с обвиняемият и неговият защитник, тъй като същото  е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала.

          АДВ.П.: Нямаме отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение за решаване на делото, което сме постигнали с прокурора. Считам, че същото е  законосъобразно и не противоречи на морала. Подзащитният ми е запознат от фактическите последици след подписването, че веднага влиза в сила.

         ОБВ. К.: Нямам искания за отводи. Съгласна съм с параметрите на представеното пред съда споразумение и желая да бъде одобрено.

         СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и нови искания

         О П Р Е Д Е Л И :

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ОБВИН. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по обвинението.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и изцяло съм съгласен с тях. Заявявам, че съм подписал споразумението доброволно и доброволно се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

         СЪДЪТ счита, че постигнато между страните по делото споразумение за решаването му, с искане за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията чл. 381 ал. 5 и ал. 6 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА,  на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, постигнатото по  ДП № 695/2016г. по описа на 01 РУП -Пловдив споразумение за решаване на делото, сключено между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ИВАН ИЛЕВСКИ и обвиняемия А.С.К.,  представляван от адвокат П. от АК – Пловдив, за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.К.,  роден на ***г***, т., българско гражданство, с основно образование, женен, работещ, неосъждан, живущ ***, ЕГН: **********  е извършил ВИНОВНО престъпление  чл. 343б ал.1 от НК за това, че на 30.09.2016г., в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Ескорт”, с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,65 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабричен № 0075“.

За така извършеното от обв. А.С.К. престъпление по  чл. 343б ал. 1  от НК при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ  ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на обв. А.С.К. наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на обв. А.С.К.  наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА  лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 30.09.2016г.,  като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

  

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

За РП – ПЛОВДИВ                                                    

ПРОКУРОР:…………..........                  ОБВИНЯЕМ:.......................

                  /ИЛЕВСКИ/                           / К.  /

 

                                          

                                                                     ЗАЩИТНИК:........................

                                                                                      /адв. П./                                   

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД №6261/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение  „ПОДПИСКА” спрямо обвиняемия А.С.К.    следва да бъде отменена. Ето защо съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД                      № 6261/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.      

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.С.К. мярка за неотклонение  „ПОДПИСКА”

 

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 14. 10ч.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                 СЕКРЕТАР:

 

        

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.