НОХД 6260/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6260/2016г.

 

       П Р О Т О К О Л  № 761

 

  07.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На седми октомври                                            2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА                                                               

Секретар: Надя Точева                                              

  ПРОКУРОР: ИВАН ИЛЕВСКИ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  № 6260 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14.15 се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М.Б. – редовно призован, се явява лично и с адвокат Ч. П., от преди.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на де лото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемият:

Н.М.Б.,  роден на ***г***, ..., българско гражданство, третокласно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********.

Разясниха се на обвиняемия правата й по чл. 55 от НПК.

ОБВ.Б.: Разбрах процесуалните си права.

          Разясниха се  на страните  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение за решаване на делото, което сме постигнали с обвиняемият и неговият защитник, тъй като същото  е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала.

          АДВ.П.: Нямаме отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение за решаване на делото, което сме постигнали с прокурора. Считам, че същото е  законосъобразно и не противоречи на морала. Подзащитният ми е запознат от фактическите последици след подписването, че веднага влиза в сила.

         ОБВ.Б.: Нямам искания за отводи. Съгласна съм с параметрите на представеното пред съда споразумение и желая да бъде одобрено.

         СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и нови искания

         О П Р Е Д Е Л И :

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ОБВИН.Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по обвинението.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и изцяло съм съгласен с тях. Заявявам, че съм подписал споразумението доброволно и доброволно се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

         СЪДЪТ счита, че постигнато между страните по делото споразумение за решаването му, с искане за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията чл. 381 ал. 5 и ал. 6 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА,  на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, постигнатото по  ДП № 427/16г. по описа на 06 РУП -Пловдив споразумение за решаване на делото, сключено между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ИВАН ИЛЕВСКИ и обвиняемия Н.М.Б., представляван от адвокат П. от АК – Пловдив, за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М.Б.,  роден на ***г***, ..., българско гражданство, третокласно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК, за това че на 24.09.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – хероин с общо нето тегло 0,163 грама и съдържание на активен компонент 56,3 тегловни процента диацетилморфин /ДАМ/ - на стойност 19,56 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, на обвиняемия Н.М.Б.  се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК,  а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. 

На основание чл. 61 т.2, вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС, така определеното и наложено наказание на обв. Н.М.Б.,  да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим, в Затвор или Затворническо общежитие от Закрит тип.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М.Б., със снета самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.339 ал. 1 от НК, за това че на 24.09.2016г., в гр. Пловдив,  е държал огнестрелно оръжие – картечен пистолет марка „Скорпион“, модел „61“, кал. 7,65х17мм със сериен № Р 5382, и 13 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия, кал 7,65х17мм, без да има за това надлежно разрешение.

За така извършеното престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, на обвиняемия Н.М.Б.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК,  а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /ЕДНА / ГОДИНА. 

На основание чл. 61 т.2, вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС, така определеното и наложено наказание на обв. Н.М.Б., ДА СЕ ИЗТЪРПИ  при първоначален „СТРОГ“ режим, в Затвор или Затворническо общежитие от Закрит тип.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия Н.М.Б. за извършените от него престъпления се определя едно общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл. 61 т.2, вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС, така определеното и наложено на обв. Н.М.Б.,  общо най-тежко наказание ДА СЕ ИЗТЪРПИ  при първоначален „СТРОГ“ режим, в Затвор или Затворническо общежитие от Закрит тип.

На основание чл. 59 ал.2, вр. чл. 59 ал.1 т.1 от НК от така наложеното наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което обвиняемият Н.М.Б. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от  24.09.2016г, като „един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода“.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: картечен пистолет марка „Скорпион“, модел „61“, кал. 7,65х17мм със сериен № Р 5382, и 13 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия, кал 7,65х17мм, предадени на съхранение при домакина на 06 РУ при ОДМВР гр. Пловдив, на основание чл. 53 ал.2 б. „а“ от НК,  ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

На основание чл. 354а ал.6 от НК, веществените доказателства по делото –0,088 гр. хероин след изследване, поставен в прозрачен плик – изпратен на съхранение в ЦМУ гр. София,  да се отнемат в полза на държавата с цел унищожаването им.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 4 броя ключове на ключодържател със снимка и 2 броя ключове , завързани с черна връзка  ДА СЕ ВЪРНАТ НА ОБВИНЯЕМИЯ Н.М.Б..

На основание чл. 381 ал. 5, т. 6, пр. 2, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Н.М.Б.  ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото, за изготвените експертизи.

 

 

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

За РП – ПЛОВДИВ                                                    

ПРОКУРОР:…………..........                  ОБВИНЯЕМ:.......................

                  /ИЛЕВСКИ/                           /Б. /

 

                                          

                                                                     ЗАЩИТНИК:........................

                                                                                      /адв. П./                                    

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

         С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД № 6260/16г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо обвиняемия Н.М.Б.   следва да бъде отменена. Ето защо съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД                      № 6260/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.      

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.М.Б.  МНО „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 14.30 ч.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                 СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.