НОХД 6259/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6259/2016г.

                                 П Р О Т О К О Л № 758

 

  07.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На СЕДМИ ОКТОМВРИ                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА                                                               

 Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                              

   ПРОКУРОР: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

 Сложи за разглеждане докладваното от съдията

 НОХД  БП №  6259 по описа за 2016 година.

 На именното повикване в 13.30 се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.М.Р. – редовно призован, се явява лично и с  назначения му  от ДП служебен защитник адвокат М. И..

 

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

А.М.Р., роден на *** *** , б., български гражданин, с начално образование, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

ПОДС.Р.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени своевременно.

Разясниха се на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

         АДВ.И.: Също нямам искания за отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

         ПОДС.Р.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 07.10.2016г. за решаване на БП НОХД №6259/16г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ от една страна и подсъдимия А.М.Р.,  представляван от адвокат И. от друга страна,  за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.М.Р., роден на *** *** , б., български гражданин, с начално образование, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК  за това, че на 29.09.2016 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Корса”, с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен номер ARDM 0246.

За така извършеното от подсъдимия А.М.Р. престъпление по  чл. 343б ал. 1  от НК при условията на чл. 55 ал.1 т.1 НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ШЕСТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ  ОТ СВОБОДА.

На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия А.М.Р. не се налага наказание глоба.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.М.Р. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.М.Р. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА  лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 29.09.2016г.,  като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:       

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              /Р./    

                 /Н.ТЪПЧЕВ /

                                                                  ЗАЩИТНИК: .....................

                                                                            /адв.И./

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД №6259/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено,  а взетата спрямо  подс. А.М.Р. мярка за неотклонение “Подписка” да бъде отменена, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6259/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.  

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. А.М.Р.  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

 

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 13.40  ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                   

                                                              СЕКРЕТАР

Вярно с оригинала: И.П.