НОХД 6258/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6258/2016г.

 

 

П Р О Т О К О Л   № 759

 

  07.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                ХХІІІ наказателен състав

На седми октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СИЛВАНА БОЕВА

                                                                        ВАСИЛ КОЛЕВ

                                                                 

 Секретар: Надя Точева                                              

   ПРОКУРОР: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     6258  по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13.45 се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Р.Й.,  редовно призован, се явява лично с назначения от ДП служебен  защитник адвокат К.

 

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимият:

И.Р.Й.,  роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН **********.

         ПОДС.Й.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени  своевременно.

        

Разясниха се на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

         АДВ.К.: Също нямам искания за отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

         ПОДС.Й.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.Й.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 07.10.2016г. за решаване на  НОХД № 6258/16г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ, от една страна и подсъдимият И.Р.Й., представляван от адвокат К. от друга страна,  за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ И.Р.Й.,  роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по  чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК  за това, че на 04.10.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество, както следва:

            – 0,077 гр. хероин със съдържание на активен компонент 89 тегловни проценти диацетилморфин, на стойност 17, 71 лв. при единична цена за грам 230 лв. и

    - 0,098 гр. хероин със съдържание на активен компонент 65 тегловни проценти диацетилморфин, на стойност 15, 68 лв. при единична цена за грам 160 лв. или всичко хероин с общо нето тегло 0,175 гр. на обща стойност 33, 39 лв. съгласно Постановление на Министерски съвет №23/1998 г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводство.

За така извършеното от подсъдимият И.Р.Й.  престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК при условията на чл. 55 ал.1 т.1  от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/ лева.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия И.Р.Й.   наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия И.Р.Й.  наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА  времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и по реда на чл. 64 ал. 2 от НПК, считано от 04.10.2016г. до 07.10.2016г. включително,  като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА  2 броя празни найлонови опаковки ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият И.Р.Й. , със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР ПЛОВДИВ направените по делото разноски в размер на 86,65 лева

 СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                  

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              /Й./    

                 /ТЪПЧЕВ /

                                                                 ЗАЩИТНИК: .....................

                                                                                                                                                          /адв.К./

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:      /п/

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                     1. /п/

 

                                                                                     2. /п/

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производството да бъде прекратено.

Ето защо и

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА  производството по  НОХД № 6258/16  г. по описа на ПРС ХХІІІ н. с.

         Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 14.00 ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                     1. /п/

 

                                                                                     2. /п/

 

                                                              СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.