НОХД 6234/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6234/2016г.

 

       П Р О Т О К О Л  № 755

 

  07.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На СЕДМИ ОКТОМВРИ                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА                                                               

 Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                           

   ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  БП №  6234 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15.00 се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.К.С. – редовно уведомен, се явява лично.

В залата се явява адвокат П.Т.П.,*** по искане от съда с оглед назначаването й за служебен защитник на подсъдимия С..

         ПОДС.С.: Съгласен съм да ме защитава адвокат П..

         АДВ.П.: Запозната съм с материалите по делото. Ще поема защитата на подсъдимия.

         Съдът предвид така направеното изявление и съобразно императивната разпоредба на чл.384 ал.2 от НПК.

         О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА на основание чл.94 ал.3 вр. чл.384 ал.2 от НПК адвокат П.П. за служебен защитник на подсъдимия.

 

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

Г.К.С.,  роден на ***г***, постоянен адрес *** ап., б., български гражданин, основно образование, безработен , неженен, осъждан, ЕГН: **********.

 

 

     

ПОДС.С.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени своевременно.

Разясниха се на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

         АДВ.П.: Също нямам искания за отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

         ПОДС.С.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 07.10.2016г. за решаване на БП НОХД № 6234/16г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор ВАНЯ ПРОКОПОВА от една страна и подсъдимия  Г.К.С.,  представляван от адвокат П. от друга страна,  за следното:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.К.С.,  роден на ***г***, постоянен адрес *** ап., б...., български гражданин, основно образование, безработен , неженен, осъждан, ЕГН: **********е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал.3 т.1 НК за това, че  на 21.09.2016г. в гр.Пловдив без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин 54 тегловни процента и с нето тегло 0,061 гр. на стойност 9,76лв. съгласно Приложение №2 към Постановление №23 / 29.01.1998г. на МС за определяне на цените на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай .

За така извършеното от подсъдимия Г.К.С. престъпление по  чл. 354а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК при условията на чл. 54 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО  ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. хартиен плик, с размери 3х1 см, бяло на цвят с надпис „Bulgaria”- “Superbrand” ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН като вещ без стойност.

На основание чл. 189 ал. 3 вр. с ал. 1 от НПК, осъжда  подс.Г.К.С.  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР сумата от 53.99 /седемдесет/ лева за  направените разноски в досъдебното производство за експертизи.

 

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:       

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              / С./    

                 /ПРОКОПОВА /

                                                                  ЗАЩИТНИК: .....................

                                                                            /адв.П./

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД №6234/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено,  а взетата спрямо  подс. Г.К.С.  мярка за неотклонение “Подписка” да бъде отменена, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД                      № 6234/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.      

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Г.К.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 15.10 ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                   

                                                              СЕКРЕТАР:

                

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.