НОХД 6233/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6233/2016г.

                                     П Р О Т О К О Л № 756

 

  07.10.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На СЕДМИ ОКТОМВРИ                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА                                                               

 Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                              

   ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  БП №  6233 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 09.30 се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.М.Г. – редовно призован, се явява лично и с адвокат К., упълномощена от ДП.

 

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

В.М.Г. роден на ***г***, б., български гражданин, средно образование, неженен, неработещ, неосъждан. ЕГН **********.

 

ПОДС.Г.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени своевременно.

Разясниха се на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

         АДВ.К.: Също нямам искания за отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

         ПОДС.Г.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 07.10.2016г. за решаване на БП НОХД № 6233/16г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ от една страна и подсъдимия В.М.Г.,  представляван от адвокат К. от друга страна,  за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ  В.М.Г. роден на ***г***, б., български гражданин, средно образование, неженен, неработещ, неосъждан. ЕГН **********  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК  за това, че  на 01.10.2016 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хюндай Атос“ с рег. №***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта- протокол №1104/03.10.2016г.

За така извършеното от подсъдимия В.М.Г. престъпление по  чл. 343б ал. 1  от НК при условията на чл. 54 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ  ОТ СВОБОДА.

На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия В.М.Г. не се налага наказание глоба.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия В.М.Г. наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия В.М.Г. наказание от ПЕТ МЕСЕЦА  лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 01.10.2016г.,  като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

    За така извършеното от подсъдимия В.М.Г.  престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното на подсъдимия В.М.Г. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред чрез отнемане на свидетелството му за правоуправление, считано от 01.10.2016г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият В.М.Г., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР ПЛОВДИВ направените по делото разноски в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева.

 

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:       

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              /Г./    

                 /П.Г. /

                                                                  ЗАЩИТНИК: .....................

                                                                            /адв.К./

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД №6233/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено,  а взетата спрямо  подс. В.М.Г. мярка за неотклонение “Подписка” да бъде отменена, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6234/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.  

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. В.М.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

 

 

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 09.50  ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                   

                                                              СЕКРЕТАР:

                   

 

Вярно с оригинала: И.П.