НОХД 6196/2016 - Споразумение - 06-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6196/2016г.

П Р О Т О К О Л

№ 749

 

06.10.2016 г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІ наказателен състав

На шести октомври                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

        

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ВАСИЛ ЯНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6196 описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 15,00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ:

Т.Ш. – редовно призован, се явява лично. За него се явява адв. И.Т. АК – Пловдив, с пълномощно от досъдебното производство.  

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на обвиняемия:

         Т.Ш. - роден на ***г. в гр. **, **, ** гражданин, със средно образование, женен, **, неосъждан, с адрес:***, с ЛНЧ **********.

         На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с посочените параметри на наказанието.

         АДВ. Т.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието.        

         ОБВ. Ш.: Нямам отводи. Съгласен съм с параметрите на споразумението. Моля да одобрите споразумението.

         С оглед липсата на отводи Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         ДОКЛАДВА се предложението на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  - гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 691 /2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР с прочитането му от прокурора.

         ОБВ. Ш.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. Разбирам писмено и говоримо български език.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 06.10.2016 г. на осн. чл. 381 от НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор Васил Янев от една страна и от друга – обвиняемия Т.Ш., лично и упълномощения си защитник адв. И.Т. от АК - Пловдив за решаване на  НОХД № 6196/2016 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Обвиняемия Т.Ш. - роден на ***г. в **, **, ** гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан, с адрес:***, с ЛНЧ ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 29.09.2016г. в гр. Пловдив е управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ” модел „323” с peг. № **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство "Алкотест Дрегер 7510", с фабричен № ARBA-0075.

За така извършеното престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК на обвиняемия Т.Ш. му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА  наказание при условията на чл. 55 ал. 1, т. 1 вр. ал. 3 от НК, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на обв. Т.Ш. наказание от 6 /шест/ месеца с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 от НК времето, през което обв. Т.Ш. е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР за времето на 29.09.2016 г., като един ден „задържане” се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

ЛИШАВА на основание чл. 343Г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обв. Т.Ш. от правото да управлява МПС за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обв.  Т.Ш. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 29.09.2016 г., до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                   ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

В. ЯНЕВ                                       /Т. Ш./

                                                                 

ЗАЩИТНИК:.............................                    /АДВ. Т./

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 вр. ал. 1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 6196/2016 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Т.Ш. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6196/2016 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Ш. мярка за неотклонение „Подписка”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 15,15 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/ п/

 

                                              

СЕКРЕТАР: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.