НОХД 6163/2016 - Споразумение - 05-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6163/2016г.

П Р О Т О К О Л  № 744

05.10.2016 година                                                                     град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХХV наказателен състав

На Пети октомври                                                                  2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: ВАСИЛ ЯНЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

БП НОХД № 6163 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

Заседанието се открива в 15:20 часа.

 

Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК, като е внесено предложение за одобряване на споразумение за решаване на делото от страна на РП – Пловдив.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.Б. се явява лично и с адвокат М. Н., служебен защитник от досъдебното производство.

РП – ПЛОВДИВ изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

     АДВ. Н.: Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

 

          СЪДЪТ счита, че няма пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          Сне се самоличността на обвиняемия по данни от БДС, приложен на лист 37 от БП:

          Г.С.Б. – роден на ***г***, ..., български гражданин, средно образование, неженен, работи, осъждан, с адрес ***, ЕГН **********.

 

     СЪДЪТ разясни на страните разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК, а на обвиняемият по чл.55 от НПК.

 

          ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи и възражения. Представям споразумение, което моля да одобрите в представения пред съда вид.

          АДВ. Н.: Също нямам възражения и отводи към състава на съда. Моля да одобрите така сключеното споразумение.

 

СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

     ДОКЛАДВА се споразумението, чрез прочитането му от прокурора.

 

ПОДС. Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. Много ударен съм в крака. Не мога да вървя. Преди това съм лежал в затвора. Дадоха ми 14 дни. Дойдоха да ме вземат хората. Бях си стегнал багажа. Дойде един бус и ме взеха от районното. Трябва да отида на лекар.

 

СЪДЪТ, след съвещание, счита, че тъй като представеното от страните споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381 ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

          ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА, на осн. чл.382 и чл. 381 от НПК, постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор ВАСИЛ ЯНЕВ от една страна и обвиняемия Г.С.Б., представляван от адвокат М.Н. от друга страна споразумение за решаване на БП НОХД 6163/2016 г. по описа на ПРС - ХХV н.с. за следното:

     ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.Б. – роден на ***г***, ..., български гражданин, средно образование, неженен, работи, осъждан, с адрес ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК за това, че на 28.09.2016г. в град Пловдив, област Пловдив без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин с нето тегло 0,199 грама със съдържание на активен компонент 51,48 тегловни процента диацетилморфин /ДАМ/ на стойност 23,88 лева при единична цена за грам 120,00 лева съгласно Приложение № 2 към Постановление на Министерски съвет № 23/29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от обвиняемия Г.С.Б. престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК, при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание  “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ПЕТ МЕСЕЦА и кумулативно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така наложено на обвиняемия Г.С.Б. наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.Б. – роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, работи, осъждан, с адрес ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 2 от НК за това, че на 28.09.2016г. в град Пловдив, област Пловдив без надлежно разрешително е държал рисково наркотично вещество – 1 брой таблетка с нето тегло 0,171 грама „Ривотрил” със съдържание 2 мг /0,002 грама/ Клоназепам, на стойност 0,09 лева при единична цена за опаковка от 30 таблетки – 2,81 лева, като деянието представлява маловажен случай.

За така извършеното от обвиняемия Г.С.Б. престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 2 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и кумулативно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното и наложено на обвиняемия Г.С.Б. едно общо най-тежко наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

          На основание чл. 59 ал. 1 от НК ЗАЧИТА времето, през което обвиняемият Г.С.Б. е бил задържан по реда на ЗМВР за времето от 28.09.2016г. до 29.09.2016г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

          Вещественото доказателство - остатък от наркотичното вещество – 0,111 грама хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин /ДАМ/ 51,6 тегловни %, предадено в ЦМУ отдел „МРР – НОП”, на основание чл. 354а ал. 6 от НК, ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

          Веществените доказателства – 1 брой сребрист станиол, 1 брой капачка и 1 брой кутия от цигари с надпис „Дерби”, на съхранение в Пето РУ при ОД на МВР град Пловдив, ДА СЕ УНИЖОЩАТ КАТО ВЕЩИ БЕЗ СТОЙНОСТ.

          На основание чл. 189, ал. 3 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 90,00 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                  ОБВИНЯЕМ .....................  

    ПРОКУРОР:……………….                                     /Г.Б./          

                           /Васил Янев/

 

                                     

ЗАЩИТНИК :......................                       /адв. М.Н./               

                                                                  

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по БП НОХД 6163/2016 г. по описа на ПРС - ХХV н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Г.С.Б. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” следва да бъде отменена,  поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП НОХД    6163/2016г. по описа на ПРС - ХХV н.с.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.С.Б. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

          Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 15:30  часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                        СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.