НОХД 6147/2016 - Споразумение - 05-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6147/2016г.

П Р О Т О К О Л № 743

05.10.2016 г.                                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХV наказателен състав

На Пети октомври                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

БП НОХД № 6147 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Д.Н. се явява лично и с адвокат Л. П., служебен защитник от досъдебното производство.

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

         СВИДЕТЕЛИТЕ П. И. П., А. Т. Т. и Р. Н. В. – редовно призовани чрез разследващия полицай по телефона, не се явяват.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Представям разписка за връчен обвинителен акт.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

Н.Д.Н. - роден на ***г. в гр. Пловдив, с настоящ адрес ***, ..., български гражданин, със средно специално образование, разведен, работи като ..., неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Н.: Получил съм препис от обвинителния акт днес и съм запознат със съдържанието му. Не правя възражение за неспазването на  3-дневния срок.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 от НПК.

ПОДС. Н.:

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия Н. и неговия защитник сме постигнали споразумение на основание чл. 381 ал. 5 от НПК, а те са следните: 4 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС, на основание чл.343г от НПК, за срок от 6 месеца. Ако решите, че така постигнатото споразумение отговаря на закона и морала, тъй като лицето не е осъждано, няма административни наказания и се признава за виновно, моля да одобрите споразумение на основание чл. 384 от НПК. На основание чл. 59 от НК лицето е задържано за 24 часа по реда на ЗМВР, което следва да се приспадне.

АДВ. П.: Няма да сочим нови доказателства. Нямаме искания за отводи. Моля да одобрите представеното от представителя на прокуратурата споразумение, което постигнахме с параметрите, които уточни прокурора. Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите и да прекратите наказателното

ПОДС. Н.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ дава почивка с оглед изготвяне на споразумение.

Заседанието продължи в 11:45 ч. при същите страни, състав и секретар.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИЯ:

ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ, след съвещание и след като се запозна с текста на представеното в днешното съдебно заседание проектоспоразумение  намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал проектоспоразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали. Определеното по взаимно съгласие между страните по проектоспоразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА, на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ в от една страна и от друга страна подсъдимия Н.Д.Н. лично и със защитника му адвокат Л. П. споразумение за решаване на делото – БП НОХД № 6147/16 г. по описа на ПРС - ХХV н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Д.Н. - роден на ***г. в гр. Пловдив, с настоящ адрес ***, ..., български гражданин, със средно специално образование, разведен, работи като оператор в НЕК, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 28.09.2016 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Рено Меган Сценик“ с рег. №..., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,44 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер – 7510” с № ARDM -0248.

За така извършеното от подсъдимия Н.Д.Н. престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК вр. чл. 384 ал. 1 вр. чл. 381 ал. 1 от НПК, в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200,00 /ДВЕСТА/ лева.

         На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия Н.Д.Н. наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

         На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА времето, през което подсъдимият Н.Д.Н. е бил задържан за 24 часа на 28.09.2016 година.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б ал. 1 вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на подсъдимия Н.Д.Н. и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложено на подсъдимия Н.Д.Н. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА се ПРИСПАДА времето, през което свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 28.09.2016г. до влизане в сила на настоящото определение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                            /Н.Н./

…………………………………..                                         

Прокурор /Пламен Георгиев/

Защитник: ……...…..

/адв. Л. П./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Виолета Низамова/

 

 

СЪДЪТ, с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384, вр. чл. 381, вр. чл. 24, ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по БП НОХД № 6147/2016 г., по описа на ПРС - ХХV н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия Н.Д.Н. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП НОХД № 6147/2016г., по описа на ПРС - ХХV н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия Н.Д.Н..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11:48 часа.

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.