НОХД 6146/2016 - Споразумение - 05-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6146/2016г.

П Р О Т О К О Л  № 742

05.10.2016 г.                                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХV наказателен състав

На Пети октомври                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

БП НОХД № 6146 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.А.Х. *** – изпраща представител.

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

         Д. Т. Ш. – редовно призован по телефона, не се явява.     

         Н. А. Ш. – редовно призован по телефона, не се явява.

         И. Р. В. – редовно призован, се явява лично.

 

ПРОКУРОР: Представям разписка за връчен обвинителен акт. Няма пречки за даване ход на делото, но имайки предвид материалите по делото, че обвиняемият признава вина, и видно от материалите по делото същият съдейства за изясняване на обективната истина, и пред мен заявява, че желае да сключи споразумение с РП – Пловдив моля да му бъде назначен защитник. Той заявява, че е безработен и считам, че е на лице хипотезата на чл. 94 ал. 1 т. 9 от НПК. Моля да му бъде назначен защитник, с който да обсъдим сключване на споразумение и да приключим настоящото наказателно производство по този ред.

В момента в залата се явяват свидетелите Ш. и Ш.

 

ПОДС. Х.: Желая да ми бъде назначен служебен защитник с оглед сключването на споразумение.

 

СЪДЪТ, с оглед изложеното от страните и на основание чл. 384 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 381 от НПК вр. чл. 94 ал. 3 от НК, намира, че е в хипотезата на задължителна защита, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на подсъдимия В.А.Х..

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до АК – Пловдив с оглед назначаване  служебен защитник на подсъдимия Х..

 

Обявява почивка от 10 минути.

Заседанието продължава в 11:02 часа при същия състав, секретар и страни.

Докладва се писмо, с което за подсъдимия Х. *** адвокат Н.Г. за служебен защитник на същия.

В залата се явява адвокат Н.Г..

 

АДВ. Г.: Запозната съм с материалите по делото. Ще поема защитата на подсъдимия.

ПОДС. Х.: Желая да ме защитава тук присъстващият служебен защитник – адвокат Г..

 

С оглед така направените изявления и на основание чл. 94 ал. 3 от НК вр. чл. 384 ал. 2 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адвокат Н.Г. *** за служебен защитник на подсъдимия В.А.Х..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

В.А.Х. - роден на ***г***, с настоящ адрес ***, ..., български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Х.: Получил съм препис от обвинителния акт днес и съм запознат със съдържанието му. Не правя възражение за неспазването на  3-дневния срок.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 от НПК.

 

Сне се самоличността на свидетелите:

         Д. Т. Ш. – 39 годишен, българин, български гражданин, неосъждан, без родство.

         Н. А. Ш. – 37 годишен, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство.

И. Р. В. – 63 годишен, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство.

Разясниха се правата на свидетелите по чл. 119-122 от НПК и наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелите заявиха, че са запознати с правата и задълженията си, и с наказателната отговорност, която носят по чл. 290 от НК и обещават да кажат истината.

Свидетелите се изведоха от залата.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия Х. и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството съгласно чл. 384 и предходните от НПК, а параметрите са 4 месеца лишаване от свобода, което да се отложи с изпитателен срок от 3 години, глоба в размер на 200 лева и 7 месеца лишаване от право да управлява МПС. Ако счетете, че така предложените параметри на постигнатото със защитата споразумение отговарят на закона и морала моля да го одобрите.

АДВ. Г.: Моля да потвърдите внесеното от представителя на РП - Пловдив споразумение, с което подзащитният ми се признава изцяло за виновен за описаните в обвинителния акт деяния и определите наказанието, предвидено във внесеното от прокуратурата предложение, а именно 4 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 - годишен изпитателен срок, административна санкция глоба в размер на 200 лева и 7 месеца лишаване от право да управлява МПС. Считам, че това споразумение съответства на извършеното от подзащитния ми нарушение както и на закона и следва да бъде одобрено от съда. Моля да вземете предвид изключително добрите характеристични данни на подзащитния ми и това, че от датата на извършване на деянието е оказал пълно съдействие на разследващите. Осъзнал е противоправния характер на извършеното и изразява съжаление и разкаяние за случилото се. Моля да му се даде шанс и да му бъде определено това наказание, което е съобразено с минималното предвидено в закона за тези деяния.

ПОДС. Х.: Моля да бъде одобрено споразумението.

Свидетелите се освободиха от участие в съдебно заседание.

 

СЪДЪТ дава почивка с оглед изготвяне на споразумение.

Заседанието продължи в 11:10 ч. при същите страни, състав и секретар.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИЯ:

ПОДС. Х.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ, след съвещание и след като се запозна с текста на представеното в днешното съдебно заседание проектоспоразумение  намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал проектоспоразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали. Определеното по взаимно съгласие между страните по проектоспоразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

СЪДЪТ се оттегли на съвещание.

След съвещание СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА, на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ в от една страна и от друга страна подсъдимия В.А.Х. лично и със защитника му адвокат Н.Г. споразумение за решаване на делото – БП НОХД №  6146/16 г. по описа на ПРС - ХХV н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ В.А.Х. - роден на ***г***, с настоящ адрес ***, ..., български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 21.09.2016 г. на път PDV 2056, км. 3+300 / с. Дълго поле-с. Ръжево Конаре /, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Шкода“, модел „Фаворит“ с рег. №..., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № ARRB -0125.

За така извършеното от подсъдимия В.А.Х. престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК вр. чл. 384 ал. 1 вр. чл. 381 ал. 1 от НПК, в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200,00 /ДВЕСТА/ лева.

         На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия В.А.Х. наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б ал. 1 вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на подсъдимия В.А.Х. и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                            /В.Х./

…………………………………..                                         

Прокурор /Пламен Георгиев/

Защитник: ……...…..

/адв. Н.Г./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Виолета Низамова/

 

 

СЪДЪТ, с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384, вр. чл. 381, вр. чл. 24, ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по БП НОХД № 6146/2016 г., по описа на ПРС - ХХV н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия В.А.Х. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП НОХД № 6146/2016г., по описа на ПРС - ХХV н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия В.А.Х..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11:25 часа.

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.