НОХД 6124/2016 - Споразумение - 04-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6124/2016г.

                            П Р О Т О К О Л№ 737

 

04.10.2016 година                                                       град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХVІ наказателен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

                        

Секретар:  Иванка Пиронкова

Прокурор: Иван Илевски

 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6124  по описа за 2016 година.

На поименното повикване в  13,45 часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМАТА: М.В.Ц. – се явява лично и с адв. П. Б.. Представи се пълномощно.

          РП Пловдив – редовно призована, изпраща представител.

           СВИДЕТЕЛИ:

          Р.К.С. – не се явява.

А. И.В. – не се явява.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.Б.:  Да се даде ход на делото. Няма да правим възражение относно неизтеклия 3-дневен срок от връчване на обвинителния акт.

Съдът счита, че няма  процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимата:

М.В.Ц. - родена на *** ***, б., българска гражданка,  неомъжена, с висше образование, работеща, неосъждана,  ЕГН **********.

ПОДС. Ц.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

Съдът разясни на подсъдимата правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС. Ц.: Разясниха ми се правата.

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимата и нейния защитник постигнахме споразумение, което представям и моля да одобрите. Параметрите на споразумението са следните: На основание чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК на Ц. да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца, което да бъде отложено за срок от три години и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от седем месеца, като се приспадне времето, през което е била лишена от правото да управлява МПС.

АДВ.Б.: Отводи нямам. Съгласни сме с посочените параметри. Моля да бъде одобрено споразумението.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС.Ц.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 3 ал. 5 и ал.6 от НПК не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Иван Илевски от една страна и подсъдимата М.В.Ц.  и адв. П. Б. от друга страна споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 6124/16 г. по описа на ПРС – ХVI н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА М.В.Ц. - родена на *** ***, б., българска гражданка,  неомъжена, с висше образование, работеща, неосъждана,  ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК в това, че на 27.09.2016 г. в гр. Пловдив, е управлявала  моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено Меган“, с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,35 на хиляда, установено по надлежния ред с Техническо средство „Дрегер Алкотест“ с фабричен №ARDM 0246. 

За така извършеното от подсъдимата М.В.Ц. престъпление по чл. 343б, ал. 1  от НК  й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на  чл. 55, ал. 1 т. 1  от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не налага предвиденото наказание глоба.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата М.В.Ц. наказание от СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА от изтърпяване на наказанието СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което  подсъдимият М.В.Ц.  е била задържана по реда на ЗМВР на 27.09.2016г.

На основание чл. 343Г, вр. с чл. 343Б, ал. 1 от НК на подсъдимата М.В.Ц.  й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание лишаване от право по чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА  .

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от изтърпяване на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, времето през което подсъдимата М.В.Ц. е била лишена от това право по административен ред, а именно считано от  27.09.2016г. до влизане в сила на настоящото определение.

         На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата М.В.Ц. да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив в полза на Държавата, сумата от 48,30 лева /четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

        

За РП-Пловдив  ...........................                       .......................................        

Прокурор: / Ив. Илевски /                                   /Подс. М. Ц./

 

........................................

/Адв. П. Б.  /

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                            

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 6124/16 г. по описа на ПРС - ХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимата М.В.Ц.  мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6124/16г. по описа на ПРС – ХVІ н.с. на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал.7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата М.В.Ц.  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ПОС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в   13,55  часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала: И.П.