НОХД 6067/2016 - Определение - 27-10-2016

П Р О Т О К О Л № 1702

П Р О Т О К О Л № 1702

 

27.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На двадесет и седми октомври                               година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ВАЛЯ ГОЛЕВА

КРАСИМИРА ТРАЯНОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: БРИГИТА БАЙРЯКОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 6067 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ Н.С.Н. – редовно призован, явява се лично и с упълномощения си защитник адв. Й. Д., представи се пълномощно от същия.

         ОЩЕТЕНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД – редовно призовано чрез представляващия го П.З.Б., явява се последният и с процесуален представител адв. Т. К. с пълномощно по делото.

         РП – Пловдив – редовно призована, изпраща представител.

         В залата се явява адв. А. Г.,*** за служебен защитник на подсъдимия Н., с писмо с изх. № 3518/11.10.2016г.

        

         ПОДС. Н.: Желая да бъда защитаван от упълномощения от мен адвокат Д., а не от служебен такъв, в точа число и адв. Г..

         Съдът, след съвещание, с оглед волеизявлението на подсъдимия освободи от участие в настоящия наказателен процес адв. А. Г..

        

По делото от страна на ощетеното юридическо лице, чрез пълномощника адв. К., постъпва молба за граждански иск, изходяща от П.З.Б., в качеството му на управител на „Казино Диамант” ООД гр. Пловдив, с което са предявени имуществени вреди в резултат на процесното престъпление и е направено искане за конституиране на дружеството в качеството на граждански ищец в настоящия наказателен процес.

         АДВ. К.: Поддържам молбата, моля техническата грешка в края посочена като 19.05.2014г. да бъде четена 31.07.2015г.

         ПРЕДСТ. Б.: Така е, аз като управител на дружеството поддържам така депозираната молба с уточнението, че се касае за дата 31.07.2015г.        

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото, няма процесуална пречка за това. Считам, че така подаденият граждански иск е подаден от правоимащо лице, в законоустановения срок, претендирането на имуществени вреди, които са предмет на престъплението, не би затруднило разглеждането на наказателното производство, поради което считам, че същият като допустим следва да бъди приет за съвместно разглеждане.

         АДВ. Д.: Моля да не давате ход на делото, да прекратите производството и върнете на досъдебните органи същото, тъй като е допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение, което е ограничило правата на подсъдимия и неговата защита, тъй като въпреки изричното му искане в протокола за разпит, намиращ се на лист № 8 от досъдебното производство, който макар и не подписан, в него са протоколирани исканията му, той е поискал да му бъдат предявени материалите по разследването, което не е направено, поради което са съществено засегнати неговите права. Ето защо на основание чл. 288, ал. 1, т. 1 от НПК моля да прекратите и да върнете делото на досъдебното производство. Според мен още едно нарушение има, че никъде нито в постановлението, нито никъде не се сочат данни на лицето, освен трите му имена, което е посочено като свидетел на отказа.

         ПРОКУРОР: Аз не съм съгласна със становището на защитата по следните съображения: относно първото според адв. Д. допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение в хода на досъдебното производство, а именно непредявяване на материалите по разследването на обвиняемото лице, считам че дори и действително да не е извършен акт на предявяване, това не представлява съществено процесуално нарушение по простата причина, че обвиняемият действително е пожелал да бъде призован за предявяване на материалите, но видно от справката на лист 140 от досъдебното е, че разследващият орган в законоустановения срок и по законоустановения начин е изпратил призовка да се яви с точен дата и час, в който да му бъдат предявени и да се запознае с материалите. Въпреки това неговото физическо явяване в РУ на мястото, посочено, датата и часа, не се е случило, което абсолютно съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 4 от НПК считам, че не представлява съществено процесуално нарушение, т. е. направен е опит лицето е призовавано, но по някаква причина не се е явило за извършване на това процесуално - следствено действие. По отношение на второто искане от страна на адв. Д. за съществуването на трите имена на Х. З., считам че това не е съществено процесуално нарушение, доколкото идентификацията на трето лице е напълно достатъчна и на второ място няма пречка, ако възникне съмнение за самоличността, няма пречка това да бъде изчистено в хода на съдебното следствие. Моля да не уважите така направените искания за прекратяване на делото и връщане във фаза на досъдебното производство.

 

Съдът предяви на подсъдимия призовка, находяща се на лист № 128 от досъдебното производство.

ПОДС. Н.: Това е моят подпис на призовката, да.

 

АДВ. Д.: Видно от призовката за привличане като обвиняем и разпит в това му качество, такава призовка му е връчена един час или 35 минути след извършеното на предявяване и разпит и тогава е уведомен за пръв път, че следва да си ангажира адвокат, което представлява съществено процесуално нарушение отстранимо и на това основание моля да се прекрати делото и да се върне. За първите възражения считам, че е допуснато съществено процесуално нарушение, въпреки видяната от мен справка, защото не е конкретизирана датата, в която да се яви, а са посочени няколко дати, без да е конкретизиран час, в който да се яви. Това също съставлява нарушение според нас. Той не е бил уведомен, че може да си ангажира защитник.

ПРОКУРОР: Считам, че това искане е неоснователно. Действително българският наказателен процес е доста формален, но считам, че в настоящия случай по никакъв начин не са нарушени правата на обвиняемото лице. Това е така, понеже без значение кога е призован и кога е осъществен самият разпит, в разпита на това му качество първо на лицето е било разяснено пълните права, които има, и второ изрично е записано, че не желае към момента да ползва адвокатска защита, т. е. по един или друг начин е било разяснено това право и той е имал пълната възможност да се възползва. Доколкото мога да направя изводи от начина, по който е протекъл разпитът, той е ползвал такава защита и продължава в момента да се ползва от правата на обвиняем, да не изпадаме в прекален формализъм, още веднъж заявявам, считам че не са нарушени правата на обвиняемия.  

АДВ. Д. /РЕПЛИКА/: НПК е формален, затова защото цели да гарантира правата на основната фигура в процеса това е обвиняемият, именно подсъдимият. Именно формализмът е гаранция, че те са спазени. Прокуратурата иска да не се спазват никакви правила, защото ще видите, че това производство е водено една година, а е малко, в което производство моят подзащитен не е участвал до момента на призоваването, за да му повдигнат едно обвинение и да се опитат да го разпитат. Още повече, че той поиска отлагане на това следствено действие, защото аз бяг заангажиран и лично разследващият полицай ми се обади и аз помолих, същият каза: „Аз няма да Ви чакам”, в мен беше пълномощното. Изявлението му го няма на моя подзащитен, не е записано, но лично ако проверите телефона на разследващите ще видите, че той ми е звънял в същия ден, в същия час. Така че в тая държава все пак трябва да има правосъдие, а не бързане.

 

Съдът, след съвещание, като изслуша становищата на страните намира, че по настоящем е налице процесуална пречка за даване ход на делото, като съображенията затова са следните:

По отношение на първото възражение на защитата съдът не е съгласен с аргументите на същата, тъй като липсата на предявяване на разследването на обвиняемия, както се установява видно от приложената в досъдебното производство на лист № 140 справка от 01.07.2016г. е посочено, че подсъдимият е бил призоваван за предявяване на разследването в периода 20 - 24 юни 2016г. за времето от 08:30 часа до 11:00 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа и въпреки това същият не се е явил и не е посочил уважителна причина за неявяването си. В това число не е депозирал каквато и да била молба, сочеща на причините за неявяването си, нито такава с която да е поискано определяне на други дати за предявяване на разследването, като действително както посочи защитата в протокола за разпит на обвиняемия от дата 15.06.2016г., находящ се на лист № 8 гръб от досъдебното производство е отразено, че обвиняемият желае да му бъде предявено разследването, в това число и е посочил адрес за призоваване.

Несъстоятелно е възражението на защитата относно този аргумент за наличие на процесуално нарушение, така щото в призовката за явяване на обвиняемият за предявяване на разследването не била посочена точна дата и час. Напротив, в един разширен времеви отрязък му е била дадена възможност за реализация на процесуалната му активност. В този смисъл е налице хипотезата на чл. 227, ал. 4, пр. 2 от НПК, съгласно която разследването не се предявява, ако лицето е редовно призовано, какъвто е настоящият случай, предвид приложената на лист № 128 от досъдебното производство призовка, но не е посочил уважителни причини за неявяването си. Необосновано е и възражението на защитата за наличие на процесуално нарушение в насоката, че липсва идентификация на лицето, удостоверило отказа на обвиняемия да подпише постановлението за привличане в качеството на обвиняем и протокола за разпит в същото качество, и двете от дата 15.06.2016г.

Не обаче по този начин стои въпросът по отношение на третото възражение. Същото има своята състоятелност, тъй като действително видно от постановлението за привличане на обвиняем и протокола за разпит от 15.06.2016г., постановлението е било предявено на подсъдимия в 10:37 часа, разпитът на същия е започнал на същия в 10:45 часа и е завършил в 10:56 часа. Същевременно на лист № 127 от досъдебното производство се намира отрязък от призовка, в който се сочи, че Н. се призовава да се яви на 15.06.2016г. в 10:30 часа за предявяване на обвинение и разпит на обвиняем. В призовката е записано, че същият има право да се яви със защитник. Призовката съдържа забележка, в която е отбелязано, че същата е съставена на 15.06.2016г. по изрично искане на обвиняемия Н.С.Н.. В отрязъка се съдържа още отбелязване, че призовката е била връчена на 15.06.2016г. в 11:25 часа, т. е. касае се за време в рамките на половин час след приключване на процесуалните действия, извършени с обвиняемия. Вярно е, видно от приложената на лист № 126 от досъдебното производство справка от разследващия полицай, че Н.С.Н. е бил призоваван в качеството на обвиняем на 10.06.2016г. в 09:00 и 11:00 часа, като е посочен телефонен номер, на който е бил призован, както и че същият е бил уведомен за явяване в отдел „Икономическа полиция” гр. Пловдив за привличане на обвиняем и разпит в това му качество на 15.06.2016г. 10:30 часа. В случая обаче съдът намира, че не е спазена процедурата по своевременното и законосъобразно призоваване на обвиняемия, така както изисква законът, защото, макар видно от тази справка обвиняемият да е бил призован повече от три дни преди датата на извършване на процесуалните действия, същият е бил призован по телефон, каквато опция законодателят е предвидил само и единствено в бързи случи, какъвто очевидно този не е бил, още повече че призоваването му е касаело явяване за едва пет дни по – късно. С други думи подобно призоваване е в разрез с разпоредбата на чл. 219, ал. 5 от НПК и са ограничили възможността на подсъдимия при предявяване на обвинение и неговият разпит да организира защитата си в пълна степен. В този смисъл и е налице съществено процесуално нарушение, налагащо връщане на делото на прокурора и с оглед неговата отстранимост чрез законосъобразно призоваване на обвиняемия и едва тогава привличане, респективно разпит, да бъде отстранено допуснатото нарушение.

Мотивиран от горното, след съвещание, и на основание чл. 288, ал. 1, т. 1 от НПК

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 6067/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на съществени процесуални нарушения съобразно мотивната част на настоящото определение.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14:40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

 

                   2/

 

 

СЕКРЕТАР:

        

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:МК