НОХД 6027/2016 - Споразумение - 27-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6027/2016г.

 

П Р О Т О К О Л № 821

 

27.10.2016 г.                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  І наказателен състав

 

На двадесет и шести октомври       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МИЛКА ДИМИТРОВА

                                                                 2. КРАСИМИРА ПЕТКОВА

 

                  

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Атанас Илиев

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 6027 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 15,00 часа се явиха:      

 

            РП Пловдив редовно призована, изпраща представител.

ПОДС. З.С.А. се явява лично, заедно с адв. В.Л., който представя вносна бележка за сумата от 250 лв.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Л.: Да се даде ход на делото.

ПОДС.А.: Да се гледа делото днес.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимата.

З.С.А., родена на *** ***, б., българска гражданка, с висше образование, работеща, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********.

ПОДС. А.: Получих копие от обвинителния акт преди повече от една седмица.

На подсъдимата се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

         АДВ.Л.: Нямам отводи и нови искания.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Докладва се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

ПОДС. А.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение за решаване на делото. Представяме същото в писмени вид. Моля да го одобрите.

 

АДВ. Л.: Моля да одобрите представеното споразумение.

 

ПОДС.А.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение

 

С оглед становището на страните съдът намира, че на основание чл. 382, ал. 6 от НПК следва да се впише в съдебния протокол съдържанието на проекто – споразумението, постигнато между представителя на РП – Пловдив и защитника на подсъдимата А., Така мотивиран

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на проекто - споразумението постигнато между представителя на РП – Пловдив, защитникът на подсъдимата А..

 

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, имуществените щети са изцяло възстановени, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне  целите на чл.36 от НК, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на основание чл. 384, ал.1 вр. чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Атанас Илиев от една страна и подсъдимата З.С.А. и адв. В.Л. от друга страна споразумение за решаване на делото по НОХД  № 6027/2016г., по описа на ПРС - І н.с. за следното:

Подсъдимата З.С.А., родена на *** ***, б., българска гражданка, с висше образование, работеща, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в периода от 26.11.2014 год. до 09.02.2015 год. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила заблуждение, както следва:

- На 26.11.2014 год. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Н. В. А. - служител в отдел „Кредитен" на „Кредисимо" АД гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 399.00 лв. на „Кредисимо" АД гр. София, представлявано от С. Р. Я. и К. Т. К.

- На 08.12.2014 год. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М. Н. Н. - служител на „Вива кредит" ООД гр. София, и с това е причинила имотна вреда в размер на 200.00 лв. на „Вива кредит" ООД гр. София, представлявано от М. И. К.

- На 09.02.2015 год. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Н. В. А. - служител в отделКредитен" наКредисимо" АД гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 1 000.00 лв. наКредисимо" ООД гр. София, представлявано от С. Р. Я. и К. Т. К., като общият размер на причинената имотна вреда е 1 599 лева.  

За така извършеното от подсъдимата З.С.А. престъпление по чл. 209, ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така определеното наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 

Вещественото доказателство – 1 брой СД диск, находящо се в кориците на делото да остена по същото до неговото унищожаване.

 

        

За РП-Пловдив  ...........................                      ...........................

 Прокурор: /Ат. Илиев/                                               Подс./Здр. А./

 

 

                                                                           ................................

Адв. /В. Л./

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..........................

 

                                                                           2..........................

        

         С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 6027/2016г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение „Подписка”, взета спрямо подсъдимата З.С.А. по настоящото дело, следва да бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6027/2016г. по описа на ПРС - I н.с. на осн.  чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подс. З.С.А. по настоящото дело.        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15,10 часа.

 

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                               2.               

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.