НОХД 6001/2016 - Мотиви - 22-11-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

 

Към Решение № 1660/21.11.2016г. по АНД № 6001/16г по описа на ПРС- ХXV наказателен състав

 

 Пловдивска районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу В.С.Е., ЕГН **********, за това че на 01.04.2016 год. в с. Калояново, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0273-000541 от19.11.2015 год. на Началник РУ „Полиция" гр. Хисаря, връчено лично на дата 28.01.2016 год., влязло в сила на 05.02.2016 год., за управление на моторно превозно средство без съогветно свидетелство за управление е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен", модел „Берлинго" с per. № ***, без свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

В съответствие с правомощията си по чл. 248, ал. 2, т. 4 от НПК, съдия докладчика по НОХД 6001/2016г. е преценил че са налице предпоставките за прилагане на чл. 78а от НК, по отношение на подсъдимия В.С.Е., поради което с разпореждането си е насрочил делото за разглеждане по реда на глава 28 от НПК, а именно за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, като предлага обвиняемия Е.  да бъде признат за виновен и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде определено административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият Е.  признава, че на посочената дата 01.04.2016г. е управлявал лекия автомобил, посочен от обвинението, като изразява съжаление за случилото се. Моли съда да наложи минимален размер на наказанието, съобразен с факта че има жена и четири деца.

 Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства, обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Обвиняемия В.С.Е. е роден на *** ***, обл. Пловдив, ***, български гражданин, начално образование, работещ, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

Обвиняемият В.Е. не бил правоспособен водач на моторно превозно средство и нямал съответно свидетелство за управление на такова. Същия никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС, видно от справката за нарушител/водач приложена по делото, въпреки това обстоятелство продължил да шофира за което има издаден акт за установено административно нарушение и съставено въз основа на него наказателно постановление. С Наказателно постановление № 15-0273-000541 от19.11.2015 год. на Началник РУ „Полиция" гр. Хисаря, на обвиняемият Е.  му било наложено административно наказание глоба, тъй като управлявал моторно превозно средство без да притежава издадено свидетелство за управление на МПС. Същото било връчено лично на нарушителя на дата 28.01.2016год. Описаното наказателно постановление не било обжалвано от обв. В.Е.  и влязло в законна сила на 05.02.2016г. след изтичане на седемдневния срок, след връчването му.

Въпреки така издаденото наказателно постановление на 01.04.2016 год. в с. Калояново, около 19.40ч,. на път 642 между с. Калояново и гара Калояново, обв. В.С.Е. управлявал лек автомобил марка „Ситроен", модел „Берлинго" с per. № ***, собственост на С. Я.А. от гр. Пловдив. По същото това време на работа били служители при РУ на МВР гр. Хисаря - свид. П. Г. и свид. И. С., които извършената на обв. Е.  проверка, установили че същия не могъл да представи свидетелство за управление на МПС и след справка в ОДЧ на сектор „Пътна полиция“ било установено че обв. Е.  бил неправоспособен водач и също така че вече бил наказван по административен ред за това че бил управлявал МПС без да притежава СУМПС, като към момента на извършената проверка не бил изминал едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние. От извършената проерка било установено че на обв. Е.  били връчени описаното по-горе наказателно постановление, с което на В.Е.  е било наложено административно наказание за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС. За констатираното нарушение, на същата дата 01.04.2016г., св. Г. съставил на обв. В.Е.  акт за установяване на административно нарушение с бланков номер серия „Г“, № 475882, който бил подписан без възражения от обв. Е.. Въз основа на него било издадено Наказателно постановление № 16-0273-000220 от 14.05.2016г. на Началник РУ Хисар към ОДМВР гр. Пловдив в което за извършеното деяние по чл. 343в, ал. 2 от НК не било наложено наказание.

 Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от обясненията на обвиняемия Е.  и от показанията на разпитаните в хода на проведеното досъдебно производство свидетели П. В. Г. и И. Й. С., като и преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, събраните по делото писмени доказателства: копие Наказателно постановление № 15-0273-000541 от 19.11.2015 год. на Началник РУ „Полиция" гр. Хисаря, връчено лично на дата 28.01.2016 год., АУАН с бланков номер серия „Г“, № 475882 от 01.04.2016г., Наказателно постановление № 16-0273-000220 от 14.05.2016г., справка за нарушител водач, свидетелство за съдимост на обвиняемият, характеристична справка, докладна записка.

Съдът възприема изцяло показанията на свидетелите, тъй като същите са ясни, обективни, правдоподобни и непредубедени досежно дееца и деянието му. Възприема напълно и обясненията на обвиняемия, който признава извършеното деяние и съжалява за същото. Възприема и споделеното от него, че към настоящия момент работи и е трудово ангажиран, както и изложеното че има четири деца за които полага грижи.

 При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че обвиняемия В.С.Е. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК

 Обвиняемият В.С.Е., ЕГН **********,***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0273-000541 от19.11.2015 год. на Началник РУ „Полиция" гр. Хисаря, връчено лично на дата 28.01.2016год., влязло в сила на 05.02.2016 год., за управление на моторно превозно средство без съогветно свидетелство за управление е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен", модел „Берлинго" с per. № ***, без свидетелство за управление на МПС.

 Престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК, засяга управлението на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред. В конкретния случай е доказано, че на посочената дата обв. В.С.Е. е управлявал – лек автомобил марка „Ситроен", модел „Берлинго" с per. № ***. Доказано е също така, че същия е управлявал посоченото МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление, тъй като такова изобщо не му е било издавано. Като в този смисъл е налице и другия обективен елемент от деянието, а именно – обв. Е.  е управлявал моторното превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0273-000541 от19.11.2015 год. на Началник РУ „Полиция" гр. Хисаря, връчено лично на дата 28.01.2016год., влязло в сила на 05.02.2016 год. Тоест от влизане в сила на същото той отново управлява моторното превозно средство в едногодишен срок, а именно 01.04.2016г. което прави вече съставомерно поведението му по НК.

 От субективна страна деянието при това обвинение е извършено от обв. В.Е.  след като е знаел, че е неправоспособен водач, и че няма право да управлява моторно превозно средство, наказан е за това по административен ред и въпреки това, осъзнавайки обществено опасния характер на деянието е искал настъпването на противоправния резултат.

 Съдът намира, че обвиняемия Е.  към момента на инкриминираното деяние, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, който правен извод извежда в контекста на материалите по делото, от които е видно, че има ясна представа за действията си, причинно-следствените връзки между тях и отражението им върху другите.

Съдът намира, че е налице хипотезата за освобождаване на обвиняемия Е.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по- горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди, и видно от справката съдимост, обв. Е.  не е осъждан. Или правният извод, който се налага е, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба.

 С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемия Е., следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба, определена на минималният размер, предвиден в закона, а именно 1000 лева. Като за да наложи този размер, съдът прецени следните обстоятелства – признаването от обвиняемия на извършеното деяние, сравнително младата му възраст, трудовата му ангажираност и семейното му положение, като така определеното наказание се явява съобразено като размер с материалното и имотното му състояние.

 Така определеното наказание ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

 Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

 Именно по тези си съображения съдът - 25 н.с постанови своето решение.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала!

МГ