НОХД 5994/2016 - Разпореждане - 11-10-2016

РАЗПОРЕЖДАНЕ №

РАЗПОРЕЖДАНЕ №21479

 

гр. Пловдив, 11.10.2016г.

       

Виолета Низамова - районен съдия при Пловдивски районен съд, в качеството ми на определен съдия - докладчик по НОХД № 5994/2016г. по описа на ХXV наказателен състав, след като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл. 248, ал.  2 от НПК, намирам, че делото не следва да бъде насрочвано в открито съдебно заседание, а съдебното производство по него следва да бъде прекратено на основание чл. 249 от НПК, тъй като в хода на досъдебното производство е било допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на обвиняемото лице и на ощетените юридически лица.

В съда е внесен обвинителен акт против А.Ю.А., за престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК.

С оглед определяне предмета на доказване в първата инстанция при разглеждането на спора по същество и гарантиране правото на защита на обвиняемия е необходимо търговските марки да бъдат конкретизирани по вид /словна, комбинирана или друг вид/, редът, по който се ползва със защита конкретната марка /националната защита поради регистрация в патентното ведомство или наднационална защита по силата на регламент на ЕС или международна спогодба или конвенция в сила за страната/, регистрационния номер на нарушената марка, периодът, за който се ползва със закрила. В повдигнатото обвинение следва точно и ясно да се конкретизира коя марка, индивидуализирана по гореописания начин, върху кой от предметите на престъплението е неправомерно използвана. В обвинителния акт не е посочено достатъчно ясно и недвусмислено формата на засягане на обекта на престъплението. Обвинението следва да се прецизира като се посочи по отношение на всяка от марките, индивидуализирана според указанията по – горе, коя от алтернативно посочените в чл. 13 ал. 1 т. 1 до т. 3 форми на засягане на обекта на престъплението е налице. В този смисъл е Определение на ОС – Пловдив, дадено по ВЧНД № 325/2015г. В обвинението са изброени дружества, притежаващи изключително право, без да е посочено за всяко едно от дружествата върху коя от марките има право към инкриминирания период. Това е от съществено значение, тъй като затруднява обвиняемия да разбере обвинението, затруднява и ощетените юридически лица да упражнят правата си в съответствие с приетото за установено по делото. Видно е че не съществува просто марка „ADIDAS“, а са налице осем различни марки посочени като нарушени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Всяка от тези марки е със отделен срок на регистрация, би могла да е собственост на различни физически или юридически лица и е недопустимо обединяването на всички тези марки в едно общо наименование „ADIDAS“ което фигурира в повдигнатото обвинение. Посоченото важи в пълна степен за всички марки засегнати от дейността на подсъдимата. Следователно при изброяването на марките които са били използвани в търговската дейност от подсъдимата А., в повдигнатото обвинение липсват част от марките, посочени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като засегнати от противоправното деяние, като същите не са индивидуализирани в необходимата степен по описания по горе начин, което е отстранимо съществено процесуално нарушение.

Отделно от това не са посочени претърпените от всяко от ощетените юридически лица имуществени вреди, без обаче да е конкретизирано на кое дружество, в качеството му на притежател на кои търговски марки, какви вреди са причинени. В ТР №1/31.05.2013 г. на ВКС по т.д. №1/2013 г., ОСНК, е предвидена възможност пострадалите дружества да се конституират като граждански ищци. В конкретния случай не става ясно какви вреди са причинени според прокурора на отделните дружества, тъй като именно тази преценка предпоставя възможност за предявяване на граждански иск. При липса на такова формулиране в обвинителния акт е нарушено правото на защита на пострадалите дружества, което е самостоятелно основание за връщане на делото на прокурора.

Поради допуснатите съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на обвиняемия /респективно – подсъдимия/, както и на ощетените юридически лица, които могат да се отстранят в досъдебната фаза на процеса, респективно - от прокурора, съдът счита, че в настоящия случай следва да бъде прекратено съдебното производство и да бъде върнато делото на РП - Пловдив за отстраняване на посочените нередности.

Затова и на основание чл.249, ал.1 и 2 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, като съдия - докладчик

 

РАЗПОРЕДИХ:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 5994/2016г. по описа на ХXV наказателен състав на ПРС.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на посочените в мотивната част на разпореждането отстраними съществени процесуални нарушения.

 

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от уведомяване на обвиняемата и РП Пловдив пред ПОС по реда на глава двадесет и втора от НПК.  

       

                                   Районен съдия:

Вярно секретар Н.Т.