НОХД 5917/2016 - Споразумение - 27-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5917/2016г.

ПРОТОКОЛ  № 819

27.10.2016 година                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми октомври,         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СТАЙКА ПЕТРОВА

                                                                                 РОСИЦА ГЕОРГИЕВА                     

                                                                                               

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Иляна Джубелиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5917 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 11:07 часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ:

          П.В.К. – редовно призован, се явява лично и с адвокат П.Б., редовно упълномощен на досъдебното производство.

          РП-Пловдив – редовно призована, изпраща представител – прокурор Джубелиева.

     ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след съвещание, счита, че няма пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ се самоличността на подсъдимия, както следва:

          П.В.К. – на *** год., ***, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. К.: Получих препис от Обвинителния акт преди повече от 7 дни.

          На подсъдимия се разясниха правата му по чл. 55 от НПК.

          На страните се разясниха правата им по НПК, включително и тези по чл. 274 и 275 от НПК.

          ОТВОДИ и нови искания към доказателствата не постъпиха.

          ПРОКУРОРЪТ: Представям и моля да приемете на приемо-предавателен протокол № 40783/17.03.2016 год. за остатъка от наркотично вещество приет в ЦМУ-София.

          АДВ. Б.: Да се приеме.

          Съдът счита, че представеното писмено доказателство е относимо и следва да бъде прието, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРОЧИТА и ПРИЕМА представеното от страна на представителя на публичното обвинение, а именно приемо-предавателен протокол № 40783/17.03.2016 год. за остатъка от наркотично вещество приет в ЦМУ-София, в оригинал.

          Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

          ДОКЛАДВА се делото с прочитане на Обвинителния акт от прокурора.

          ПРОЧЕТЕ се същият.

          ПОДС. К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Желая да сключа споразумение с представителя на Районна прокуратура гр. Пловдив.

ПРОКУРОРЪТ: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производство. Параметрите са следните: наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК в размер на 11 месеца лишаване от свобода, без да се налага на основание ал. 3 кумулативно предвиденото наказание глоба. Така определеното наказание на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години. В тежест на подсъдимия да бъдат възложени направените по делото разноски в размер на 321,50 лева. Вещественото доказателство, а именно остатък от наркотично вещество да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи по предвидения в закона ред.

            АДВ. Б.: Постигнали сме споразумение с представителя на Районна прокуратура гр. Пловдив, което не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

ПОДС. К.: Моля, да бъде одобрено споразумението.

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, Ето защо

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. К.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА от една страна и от друга подсъдимия П.В.К., ЕГН ********** лично и чрез упълномощения му защитник адвокат П.Б. *** споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 5917/2016 год. по описа на ПРС-VІІІ нак. състав относно следното:

          Подсъдимият П.В.К. - роден на ******, с постоянен адрес *** е ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като машинен оператор с ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК, за това, че на 28.10.2015г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е придобил и държал високорисково наркотично вещество – метамфетамин МДМА /3.4 метилендиоксиметамфетамин/ с нето тегло 0.135 гр. с активен компонент МДМА 33.2 тегловни процента на стойност 3.38 лева, МДМА /3.4 метилендиоксиметамфетамин/ с нето тегло 0.083 гр. с активен компонент МДМА 52.8 тегловни процента на стойност 2.08 лева и марихуана с нето тегло 25.255 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7.5 тегловни процента на стойност 151.53 лева.

За така извършеното от подсъдимия П.В.К. престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК наказание в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено на подсъдимия П.В.К. наказание от ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от датата на одобряване на споразумението от съда.

На основание чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия П.В.К. наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 28.10.2015 год., както и по реда на НПК, считано от 29.10.2015 год. до 01.11.2015 год., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК веществените доказателства, а именно остатък от наркотично вещество - метамфетамин МДМА /3.4 метилендиоксиметамфетамин/ с активен компонент МДМА 33.2 тегловни процента, МДМА /3.4 метилендиоксиметамфетамин/ с активен компонент МДМА 52.8 тегловни процента и марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7.5 тегловни процента, изпратени в ЦМУ-София, ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ по предвидения в закона ред, след датата на одобряване на споразумението от съда.

     ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия  П.В.К.,  със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МРВ гр. Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 321,50 лева.

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                               ПОДСЪДИМ/п/

гр.Пловдив, представлявана                                          /П.К./

от Прокурор:                                             

/п/

/Иляна Джубелиева/                                                                                                                                                                                                                  ЗАЩИТНИК/п/

                                                                                       /адв. П.Б./

 

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

 

                                                                                  2. /п/

 

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5917/2016 год. по описа на ПРС - VІІІ нак. състав, следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия П.В.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Гаранция” в размер на 200 лева, следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5917/2016 год. по описа на ПРС - VІІІ нак. състав на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.В.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Гаранция” в размер на 200 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:20 часа.

         

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

 

                                         СЕКРЕТАР/п/

                                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.