НОХД 5912/2016 - Споразумение - 03-10-2016

П Р О Т О К О Л № 733

П Р О Т О К О Л № 733

 

03.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На трети октомври                                                 година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 5912 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 381, ал. 1 от НПК.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.А. – явява се лично и със защитника си адв. В.Ж. от по – рано.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изразеното становище на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

С.Д.А. - роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, с начално образование, неосъждан, ЕГН **********.

ОБВ. А.: Наясно съм с производството.

 

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Отводи нямам към състава на съда и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което не противоречи на закона и морала.

АДВ. Ж.: Нямам отводи и доказателствени искания няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Не желая делото да се разглежда по общия ред. Желая да одобрите така сключеното споразумение. Известни са ми последиците от споразумението и доброволно го подписах.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение съответства на морала, но не съответства на закона, тъй като съдържа пропуск относно произнасяне за предмета на престъплението, който следва да бъде отнет в полза на държавата, в който смисъл ще следва да се предложи на страните настоящото споразумение да бъде допълнено в следния смисъл: 

„ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 26 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ADIDAS"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ на марката "PUMA"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ и 14 чифта детски маратонки на марката "NIKE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "LA COSTE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ARMANI", всички на обща стойност 4 840.00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева /, които след влизане в сила на настоящото определение да бъдат унищожени по предвидения в закона ред.»

 

Мотивиран от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕДЛАГА на основание чл. 382, ал. 5 НПК промяна в споразумението, изразяваща се в произнасяне относно веществените доказателства, явяващи се предмет на престъплението в смисъла на мотивната част на настоящото определение.

 

ПРОКУРОР: Съгласен съм, тъй като е законосъобразно и основателно.

АДВ. Ж.: Съгласен съм.

ОБВ. А.: Съгласен съм.

 

С оглед на така изразеното съгласие съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА промени в сключеното споразумение между страните в следния смисъл:

„ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 26 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ADIDAS"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ на марката "PUMA"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ и 14 чифта детски маратонки на марката "NIKE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "LA COSTE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ARMANI", всички на обща стойност 4 840.00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева /, които след влизане в сила на настоящото определение да бъдат унищожени по предвидения в закона ред.»

 

 

Съдът намира, че така представеното споразумение съответства на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 1 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 5912/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.  постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор РУМЯНА ЗАЙКОВА - КАЛЕЕВА от една страна и от друга обвиняемият С.Д.А., лично и чрез защитника си адв. В.Ж., за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.А. - роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, с начално образование, неосъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.172Б ал.1 от НК, за това че на 16.01.2016 год. в гр.Пловдив, като търговец - наемател, в търговски обект, находящ се на ул. „Шумен" № 1, обект № 36, Сектор А, с наемодател „Пловдивски пазар - Столипиново" ООД, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: "ADIDAS AG" - Germany /Адидас АГ - Германия/, в качеството на притежател на марка "ADIDAS"; "adidas International Marketing BV" - The Nederlands /Адидас Интернешънъл Маркетинг БВ - Нидерландия/, в качеството на притежател на марка "ADIDAS"; "PUMA SE" - Germany /Пума - Германия/, в качеството на притежател на марка "PUMA"; "PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT" - Германия, в качеството на притежател на марка "PUMA"; "NIKE INNOVATE C.V." - Oregon, USA /Найк - САЩ/, в качеството на притежател на марка "NIKE"; "NIKE INTERNATIONAL LTD" - САЩ, в качеството на притежател на марките "NIKE" и "AIR MAX"; "LA COSTE S.A." - Paris, Франция, в качеството на притежател на марка "LA COSTE"; "ARMANI GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio" - Швейцария, в качеството на притежател на марките "ARMANI"; "GIORGIO ARMANI" и "AJ ARMANI JEANS"; върху марките: "ADIDAS" -фигуративна марка на национална регистрация, per. № 00010533 от 16.08.1976г., фигуративна марка на Общността, per. № 005271580 от 03.07.2007г., фигуративна марка на Общността, рег. № 005271598 от 03.07.2007г., фигуративна марка, регистрирана по международен ред, peг. № 836756 от 25.06.2004г. - на международна регистрация, фигуративна марка, регистрирана по международен ред, peг. №414034 от 13.03.1975г. - на международна регистрация, фигуративна марка на национална регистрация, peг. № 00040719 от 12.11.2001г., фигуративна марка на Общността, peг. № 005271572 от 01.08.2007г.; "PUMA" - фигуративна марка на национална регистрация, рег.№ 00011518 от 17.08.1978г., фигуративна марка на Общността, peг. № 012579694 от 30.06.2014г., фигуративна марка на Общността, peг.№ 012579728 от 30.06.2014г., фигуративна марка, регистрирана по международен ред, peг. № 582886 от 22.07.1991г. - на международна регистрация; "NIKE" -словна марка национална регистрация, рег. № 00012063 от 26.11.1979г., фигуративна марка национална регистрация, рег.№ 0004419 от 19.03.2003г., комбинирана марка национална регистрация, рег.№ 00024739 от 05.10.1994г., фигуративна марка на Общността, рег. № 000277889 от 13.11.2006г.; "AIR МАХ" - словна марка на Общността, рег. № 000277665/23.11.1998г.; "NIKE AIR" - комбинирана марка национална регистрация, рег.№ 00063295 от 04.02.2008г.; "LA COSTE" -фигуративна марка на Общността, рег.№ 002979565 от 05.05.2004г.; "ARMANI" - словна марка на Общността, рег.№ 000504282 от 30.03.1999г., словна марка, регистрирана по международен ред, рег.№ 833734 от 19.07.2004г. - на международна регистрация; "GIORGIO ARMANI /GA - фигуративна марка на Общността, рег.№ 000504308 от 30.03.1999г., фигуративна марка, регистрирана по международен ред, рег.№ 788498 от 18.09.2002г. - на международна регистрация, е използвал без правно основание в търговската си дейност, по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за марките и географските означения, така изброените марки, обекти на това изключително право, като е предлагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва: 26 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ADIDAS"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ на марката "PUMA"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ и 14 чифта детски маратонки на марката "NIKE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "LA COSTE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ARMANI", всички на обща стойност 4 840.00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева /.

За така извършеното престъпление по чл.172Б ал.1 от НК на обвиняемия С.Д.А. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал.1, т.2 б.”Б” и ал. 3 от НК “ПРОБАЦИЯ” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, включваща следните пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 вр. с ал. 1 от НК:

1. „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС”***, която на основание чл. 42Б НК да се изпълнява чрез явяване и подписване на обвиняемия С.А. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2. „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”.

ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 26 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ADIDAS"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ на марката "PUMA"; 1 брой детски спортен комплект /долнище и горнище/ и 14 чифта детски маратонки на марката "NIKE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "LA COSTE"; 2 броя детски спортни комплекта /долнище и горнище/ на марката "ARMANI", всички на обща стойност 4 840.00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева /, които след влизане в сила на настоящото определение да бъдат унищожени по предвидения в закона ред.

         На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия С.Д.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 281,24 лева в полза на държавата по сметка на ОД МВР Пловдив. 

 

РП – Пловдив                                                    ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР:                                                      С.А.

СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. Ж.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така одобреното споразумение съдът счита, че наказателното производство по НОХД № 5912/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ, н. с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да се отмени.

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5912/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ, н.с.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия С.Д.А., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри 10:25 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

                  

                                               СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК