НОХД 5911/2016 - Споразумение - 03-10-2016

П Р О Т О К О Л № 732

П Р О Т О К О Л № 732

 

03.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На трети октомври                                                 година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 5911 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 381, ал. 1 от НПК.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.А.Д. – явява се лично и с упълномощения си защитник адв. Р.А., с пълномощно от по – рано.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изразеното становище на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на обвиняемият:

Г.А.Д. - роден на *** ***. Б., български гражданин, неосъждан, със средно образование, с ЕГН:**********.

ОБВ. Д.: Наясно съм с производството.

 

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Отводи нямам към състава на съда и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което не противоречи на закона и морала.

АДВ. А.: Нямам отводи и доказателствени искания няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Не желая делото да се разглежда по общия ред. Желая да одобрите така сключеното споразумение. Известни са ми последиците от споразумението и доброволно го подписах.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение съответства на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 1 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 5911/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.  постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА от една страна и от друга обвиняемият Г.А.Д., лично и чрез защитника си адв. Р.А., за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.А.Д. - роден на *** ***, Б., български гражданин, неосъждан, със средно образование, с ЕГН:**********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал.1 от НК за това,че на 13.05.2016г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет „Хонда" модел ЦБФ 125 М бял на цвят с per. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 509/14.05.2016г. на МБАЛ Пловдив” гр. Пловдив.

За така извършеното престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК на обвиняемия Г.А.Д. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА при условията чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание четири месеца “лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия Г.А.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 25 лева в полза на държавата по сметка на ОД МВР Пловдив. 

 

РП – Пловдив                                                    ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР:                                                      Г.Д.

СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА                

 

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. А.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така одобреното споразумение съдът счита, че наказателното производство по НОХД № 5911/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ, н. с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „подписка” следва да се отмени.

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5911/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ, н.с.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Г.А.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри 10:40 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

                  

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК