НОХД 569/2016 - Присъда - 05-10-2016

Присъда по Наказателно дело 569/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

256

 05.10.2016  година

град ПЛОВДИВ  

           

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

V наказателен състав

На пети октомври,                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НАДЯ БЕСАЛЕВА

                                                                           2. ЙОАННА ТРИОНСКА

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Гинка Лазарова

като разгледа докладвано от Съдията

НОХД № 569 по описа за 2016 година.

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Е.А.Г., роден на *** ***, ****, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2010 год. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил у К.Д.Д., ЕГН  ********** заблуждение, че ще му прехвърли правото на собственост върху недвижим имот – апартамент, находящ се в гр. П., ул. „С.”  №**, ет. * с квадратура от 64.24 кв. м., както и че  собственик на посочения недвижим имот е „ Гендо” ЕООД, ЕИК 115117882, представлявано от Е.А.Г., ЕГН ********** и поддържал това заблуждение у К.Д.Д., ЕГН  ********** до 12.02.2014 год., като с това е причинил на К.Д.Д., ЕГН  ********** имотна вреда в размер на 33 190,00 / тридесет и три хиляди сто и деветдесет/ лева и  18 362,00 / осемнадесет хиляди триста шестдесет и две/ евро с левова равностойност 35 912, 95 лева, като причинената вреда е в общ размер на 69 102, 95 / шестдесет и девет хиляди сто и два лева и деветдесет и пет стотинки/ лева и същата е в големи размери, поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. с чл. 209,  ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т.3 вр. чл.59 ал.1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Е.А.Г. наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затвор или затворническо общежитие от открит тип.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.А.Г., със снета самоличност, да заплати на гражданския ищец и частен обвинител К.Д.Д., ЕГН  ********** сумата от  69 102, 95 / шестдесет и девет хиляди сто и два лева и деветдесет и пет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. с чл. 209,  ал. 1 НК, ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от датата на извършване на деянието, а именно 03.05.2010 год. до окончателното й изплащане, както и сумата от 500 /петстотин/ лева направени разноски за упълномощаване на повереник.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия Е.А.Г.,  със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ сумата от 2 764 / две хиляди седемстотин и шейсет и четири/ лева, представляваща 4% ДТ върху уважения граждански иск в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

                                                                                           2. /п/

                                                 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.