НОХД 5531/2016 - Споразумение - 06-10-2016

П Р О Т О К О Л №750

 

06.10.2016 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На шести октомври                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЗОЯ КУЗМАНОВА

                                                                                    2. СИМЕОН ТОНЕВ

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: БРАГИТА БАЙРЯКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5531   по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 11,00  часа се явиха:

        

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор БРИГИТА БАЙРЯКОВА.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

А.Х.Л. – редовно и своевременно призован, се явява лично и със служебния си защитника си адв. К..

 

ПОСТРАДАЛОТО дружество:

Джи Пи Груп“ ООД гр. - София редовно призовано, с разяснени права, не изпраща представител.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

А.Х.Л. - роден на  ***г***, Б., български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер, неосъждан /реабилитиран/,  ЕГН **********.

        

ПОДС. Л.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

        

         На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274 - 275 НПК.

 

         ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. К.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

         ПОДС. Л.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 06.10.2016 г. на осн. чл.384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор БРИГИТА БАЙРЯКОВА, от една страна и от друга – подсъдимият А.Х.Л., лично и със служебния си защитник адв. К. за решаване на  НОХД № 5531/2016 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.Л. - роден на  ***г***, Б., български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер, неосъждан /реабилитиран/,  ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал.1 т.4, вр. чл. 194 ал.1 от НК за това, че на 04.07.2016 год., в гр. Пловдив, чрез използване на моторно превозно средство – л. а. маркаЛада, модел „Ваз 2105“, собственост на М.К.Ч., ЕГН: **********, е отнел чужди движими вещи – 10 бр. тръби дебелостенни – 2 цола за пожарогасителна система, с дължина 6 м. всяка или с обща дължина – 60 м., на обща стойност 600 лева, от владението на Джи Пи Груп“ ООД, гр. София, без съгласието на ръководството и с намерение противозаконно да ги присвои.

 

 За така извършеното престъпление по чл. 195 ал.1 т.4, вр. чл. 194 ал.1 от НК на подсъдимия А.Х.Л. се НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила.

 

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА А.Х.Л., със снета по делото самоличност,  да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 48,30 лева.

 

Вещественото доказателство -  1 бр. компактдиск, находящ се по делото ДА ОСТАНЕ по делото в срока на неговото съхраняване.

 

ЗА РП – ПЛОВДИВ                                      ПОДСЪДИМ:

/БРИГИТА БАЙРЯКОВА/                               /А. Л./.. ................

 

                                                                     ЗАЩИТНИК:

                                                                      АДВ. К.: ...........

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                              2.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №5531/2016 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия А.Х.Л.  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №5531/2016 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия А.Х.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 11,15 часа.

                                                       

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                     2.

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

                                              ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                             СЕКРЕТАР: Д.Д.