НОХД 5477/2016 - Мотиви - 03-10-2016

МОТИВИ към Присъда № 249/27

МОТИВИ към Присъда № 249/27.09.2016г. по НОХД 5477/2016г. по описа на ПРС-ХХІІІн.с.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия Г.К.К. за това, че на неустановена дата през месец септември 2015г. в гр. Пловдив, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – три броя телевизори „NEO LED“, от които 2 броя телевизора, марка „NEO LED-40772 FНD, SMART LED-102СМ“ с единична стойност 484.03 лв. и обща стойност 968.06 лв. и 1 брой телевизор, марка „NEO LED-50272 FНD, SMART LED-127СМ“ на стойност 658.63 лв., всичко на обща стойност 1626.69 лв., собственост на К.Х.К., които пазел - престъпление по чл.206 ал.1 от НК.

         Представителят на Районна прокуратура – Пловдив поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимия за виновен в извършването на деянието, за което е предаден на Съд, като му наложи наказание, съобразено с обстоятелството, че производството протича по реда на глава ХХVІІ, чл. 371,т.2 от НПК, а именно лишаване от свобода в минимален размер, като изтърпяването на последното да бъде отложено за срок от три години.

Подсъдимият Г.К.К. се признава за виновен, изразява искрено съжаление за стореното. В съдебно заседание същият лично и чрез защитника си – адв. Г., е направил искане делото да протече по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371 т.2 от НПК без да бъде извършван разпит на свидетелите и вещите лица по делото. С протоколно определение съдът е допуснал предварително изслушване на страните като е обявил, че при постановяване на присъдата си ще се ползва от приобщените в досъдебното производство доказателства, без да събира такива за фактите и обстоятелствата, изложени във внесения обвинителен акт.

 

Граждански иск не е предявен.

 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателство поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Г.К.К. е роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, със средно  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Свидетелите К.К. и Г. А до м. април 2015г. имали съвместен бизнес, като двамата държали букмейкърски пункт „Еврофутбол“, находящ се в гр. П, ул. „В“ № ....., който затворили поради лоши финансови резултати. След преустановяване дейността на букмейкърския пункт, двамата си разделили личните вещи които ползвали при упражняване на дейността. Така свид. К. получил 3 телевизора -  марка „NEO LED-40772 FНD, SMART LED-102СМ“ - 2 бр. и марка „NEO LED-50272 FНD, SMART LED-127СМ“ - 1 бр. Тъй като нямал къде да ги съхранява, К. помолил подс. Г.К. да ги остави при него в жилището му в гр. Пловдив да ги пази до момент, в който ще може да си ги вземе. К. се съгласил и прибрал за съхранение в дома си трите телевизора. На неустановена дата през м. септември 2015г. свид. К. и свид. Р И отишли в домът на К. и поискал да му бъдат върнати трите телевизора. Подсъдимият отказал да върне телевизорите, като заявил, че ще му ги върне след една седмица. След като изтекъл уговорения срок, свидетелите К. и И. отново отишли в дома на К. с намерението да вземат трите телевизора. Подсъдимият отново отказал да ги върне и заявил, че ще ги задържи за себе си, като обезпечение за дълг, който бившия съдружник на К. –Г. А имал към него. След втория отказ на К. да върне вещите на свид. К., последният сезирал полицията.

         По делото е изготвена стоково-оценъчна експертиза, която е дала заключение, че противозаконно отнетите чужди движими вещи - телевизор, марка „NEO LED-40772 FНD, SMART LED-102СМ“ - 2 бр. с единична цена 484.03 лв. и обща стойност 968.06 лв. и телевизор, марка „NEO LED-50272 FНD, SMART LED-127СМ“ - 1 бр. с единична цена 658.63 лв. – всички на обща стойност 1626.69 лева.

         По делото е изготвена съдебно-психиатрична експертиза на Г.К.К., която е дала заключение, че при освидетелстваният са налице данни за поставяне на диагноза паническо разстройство. Вредна употреба на алкохол и кокаин. Към момента на инкриминирания период е бил в ясно съзнание, апсихотичен, с подредено поведение. Към инкриминирания период е могъл да разбира свойството и значение на извършеното и да ръководи постъпките си. Към настоящия момент може да възприема правилно фактите по делото, да дава достоверни обяснения по тях и да участва пълноценно в наказателния процес.

Горната фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства – пълните и чистосърдечни самопризнания на подсъдимия Г.К.К., показанията на свидетелите К.Х.К., П Я Я, Р П И, В Л Р, Г. А. А., депозирани в хода на досъдебното производство, както и от писмените доказателства по делото - заключения на стоково-оценъчна и съдебно-психиатрична експертизи, справка съдимост, характеристична справка.

Настоящият състав напълно кредитира обясненията на подсъдимия К., изразили се в направените от него самопризнания по делото и показанията на горецитираните свидетели, като ги счита за обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, незаинтересовани, в съответствие помежду си и с писмените доказателства по делото.

Всички те приобщават относими факти и обстоятелства във връзка с гореизложената фактическа обстановка, в зависимост от това на каква част от протеклите събития съответните лица са станали преки очевидци, като по този начин пряко установяват извършените престъпления, личността на извършителите-именно подс. К. и неговите лични действия, имали за резултат противоправни и забранени от закона последици, свързани с присвояването на горепосочените движими вещи.

Съдът дава вяра на заключенията на изготвените по делото стоково-оценъчна и съдебно-психиатрична експертизи, които намира за обективни, всестранни, незаинтересовани, компетентно изготвени, с необходимите професионални знания и опит, в съответствие с материалите по делото.

Всъщност с оглед реда на проведеното по делото производство-по чл.371 т.2 от НПК, между страните не се спори относно верността на изложените в обвинителния акт фактически обстоятелства и извършените от подсъдимия К., както и от свидетелите действия. Това се потвърждава непосредствено и от направените самопризнания от страна на подсъдимия, по реда на глава ХХVІІ от НПК, в които те изцяло признават гореописаната обстановка.

Настоящата съдебна инстанция намира, че при така очертаната фактическа обстановка подсъдимият Г.К.К. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна съставомерните признаците на престъплението по чл.206 ал.1 от НК, тъй като на неустановена дата през месец септември 2015г. в гр. Пловдив, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – три броя телевизори „NEO LED“, от които 2 броя телевизора, марка „NEO LED-40772 FНD, SMART LED-102СМ“ с единична стойност 484.03 лв. и обща стойност 968.06 лв. и 1 брой телевизор, марка „NEO LED-50272 FНD, SMART LED-127СМ“ на стойност 658.63 лв., всичко на обща стойност 1626.69 лв., собственост на К.Х.К., които пазел.

Престъплението е извършено от подсъдимия при наличието на пряк умисъл с целени и настъпили общественоопасни последици, тъй като К. е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал общественоопасните последици от него и е искал тяхното настъпване.

 

При определянето вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия, съобразявайки се с целите на специалната и генералната превенции за поправянето и превъзпитаването на дееца, както и за предупредителното въздействие върху останалите членове на обществото, настоящата инстанция намира, че на подсъдимия К. следва да бъде наложено наказание „лишаване от свобода”, чийто размер да бъде определен, при условията на чл. 58а,ал.1 вр. чл.55 от НК, тъй като производството по настоящото дело протича по реда на чл.371,т.2 от гл. ХХVІІ НПК. Освен това като смекчаващи отговорността обстоятелства на К. се явяват чистото му съдебно минало, признанието на вината и оказаното съдействие при разследването, младата му възраст, изразеното съжаление за стореното, липсата на каквито и да било противоправни прояви до момента. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се установяват. Поради това и най-справедливо би било на Г.К.К. да се определи наказание при наличието на многобройни, смекчаващи отговорността обстоятелства в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което в най-пълна мяра би постигнала изискванията, както на специалната, така и на генералната превенции.

С оглед липсата на предишни осъждания на подс. К. за постигане целите на генералната и индивидуалната превенция, съдът намира, че НЕ Е необходимо така посоченото наказание в размер на седем месеца „лишаване от свобода” да бъде изтърпяно от подсъдимия реално. Поради това и на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото следва да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в законна сила.

На основание чл.59 ал.1 от НК следва да се приспадне от така наложеното наказание от осем месеца „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият Г.К.К е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 30.11.2014г. до 03.12.2014г. включително.

 

По делото не са иззети веществени доказателства.

 

С оглед признаването на подсъдимия Г.К.К. за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.206 ал.1 от НК, то на основание чл.189 ал.3 от НПК същият следва да бъде ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 144.90лв. за стоково-оценъчна и съдебно-психиатрична експертизи по сметка на ОДМВР гр. Пловдив.

 

Причините извършването на деянието – незачитане на установения в страната правов ред и неприкосновеността на чуждата собственост.

 

По изложените съображения Съдът постанови и присъдата си.

 

                           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Вярно, секретар Н.Т.