НОХД 5441/2016 - Присъда - 08-11-2016

Присъда по Наказателно дело 5441/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 309

  08.11.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На осми ноември                          две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ГРЕТА ЧИРЛОВА

                                                                       2. МИННА АНДЕВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 5441 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. П.И.М. – роден на ***г***, б., български гражданин, средно специално образование, ***, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 30.11.2012г. в гр. Пловдив, ул. „Преспа” срещу № 8 в лек автомобил марка „Рено Лагуна” с рег. № ***, собственост на П.И.М., ЕГН **********, в немаловажен случай е държал акцизни стоки без бандерол, а именно тютюневи изделия – 5001 бр. кутии цигари марка „TORRO” „RED LINE” /Торо ред лайн/ с единична цена 7,50 лева на обща стойност 37 507,50 лева, когато такъв се изисква по закон, а именно – чл. 28, ал.1 вр. чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /Обн.–ДВ, бр.101 от 30.11.1993г./, а именно:

Чл. 28 (Изм.–ДВ, бр.110 от 1996г.; изм., бр.50 от 2012г.) (1) (Изм.–ДВ, бр.50 от 2012г.) „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25 (Изм.–ДВ, бр.19 от 1994г., бр.110 от 1996г., бр.33 от 2000г.; изм., бр.50 от 2012г.) (1) (Изм.–ДВ, бр.50 от 2012г.). Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, като предметът на престъплението е в големи размери – престъпление по чл. 234, ал.2, т.3 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение, а именно деянието да е извършено за времето от 30.11.2012г. до 01.12.2012г.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ времето, през което подс. П.И.М.  е бил задържан по реда на ЗМВР със Заповед № 282 от 01.12.2012 г. на полицейски орган към VІ РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 01.12.2012 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

     На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. П.И.М. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства, предмет на престъплението, а именно:

- 500 броя стекове, съдържащи по 10 бр. цигарени кутии без акцизен бандерол – общо 5000 бр. кутии с надпис на кутиите „TORRO” „RED LINE”, предадени с разписка на МОЛ при VІ РУП гр. Пловдив за съхранение;

- 1 брой цигарена кутия с надпис „TORRO” „RED LINE” без акцизен бандерол, предадени с разписка на МОЛ при VІ РУП гр. Пловдив за съхранение;

На основание чл. 234, ал. 3 от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата след влизане на присъдата в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства, както следва:

- 1 бр. свидетелство за регистрация на лек автомобил – част ІІ марка „Рено” модел „Лагуна” с рег. № *** на името на П.И.М. – предаден с разписка на МОЛ при VІ РУП гр.Пловдив за съхранение;

-        лек автомобил марка „Рено Лагуна” с рег. № ***, собственост на П.И.М., оставен с приемо-предавателен протокол за МПС на съхранение в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив;

-        1 бр. ключ за лек автомобил, окачен на ключодържател с формата на емблемата на марката „Рено” – оставен с приемо-предавателен протокол за МПС на съхранение в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив,

ДА СЕ ВЪРНАТ на правоимащото лице, а именно подс. П.И.М. с ЕГН ********** след влизане на присъдата в сила.

     ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. П.И.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на общо 60 лева за експертизи по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на държавата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. П.И.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на общо 40 лева за възнаграждения на вещите лица по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на съдебната власт.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                       2. (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.