НОХД 5392/2016 - Споразумение - 13-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5392/2016г.

П Р О Т О К О Л № 779

 

13.10.2016 г.                                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На тринадесети октомври                            две хиляди и шестнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5392 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОДСЪДИМИЯТ П.Г.П. – се явява лично и със защитника си адв. С.В..

ПОСТРАДАЛИТЕ:

С.Х.Н. – редовно призован, явява се.

И.С.В. – редовно уведомен по телефона, явява се лично.

Съдът докладва  постъпили молби от пострадалите лица – С.Н. и И.В., с които се иска конституирането им като граждански ищци в настоящето производство, както и приемането за съвместно разглеждане в наказателното производство на граждански искове в размер на по 2000 лв. – за всеки един от тях, представляващи обезщетение за причинените им от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от датата на уврежданията.

ПОСТРАДАЛИТЕ /поотделно/: Поддържаме молбите си.

ПРОКУРОР: Молбите са подадени своевременно, но моля да не ги приемете за съвместно разглеждане, тъй като това би затруднило наказателния процес предвид факта, че няма доказателства относно неимуществените вреди за това какъв е точният им размер и следва тепърва да се установява техният размер. Пострадалите могат да предявят претенции по граждански ред.

АДВ. В.: Също считам, че молбите са подадени своевременно и съдържат необходимите реквизити, но ще Ви моля да ги оставите без уважение, тъй като разглеждането им би затруднило наказателния процес, още повече, че това не препятства възможността на пострадалите да потърсят обезвреда в последващ граждански процес, където ще могат да ангажират доказателства за размера на претърпените от тях неимуществени вреди.

СЪДЪТ, след като взе предвид така депозираните молби от страна на пострадалите и становището на страните, намира, че така предявените гражданскоправни претенции следва да бъдат оставени без уважение, тъй като приемането им за съвместно разглеждане в наказателното производство би затруднило същото. Ето защо, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С.Х.Н., ЕГН: ********** за конституирането му в качеството на граждански ищец в настоящето производство и приемането за съвместно разглеждане на предявения от същия граждански иск за сумата от 2000 лв., представляваща претърпени от деянието по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.С.В., ЕГН: ********** за конституирането му в качеството на граждански ищец в настоящето производство и приемането за съвместно разглеждане на предявения от същия граждански иск за сумата от 2000 лв., представляваща претърпени от деянието по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането.

Определението е окончателно.

Съдът разясни на пострадалите правото им да предявят гражданските си претенции пред граждански съд.

ПОСТРАДАЛИТЕ НАПУСНАХА ЗАЛАТА.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. П.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

П.Г.П. – роден на *** г. в гр. С., живущ ***, ..., български гражданин, със средно образование, разведен, работещ, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. П.: Получил съм препис от обвинителния в предходно съдебно заседание и съм запознат със съдържанието му.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 НПК.

ПОДС. П.:  Разбирам правата си.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия П. и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството. Намирам, че същото не противоречи на закона и морала и считам, че наказанието, за което сме се разбрали ще постигне целите на чл. 36 НК. Представям споразумението за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. В.: Съгласни сме делото да приключи със споразумение при така посочените от прокурора параметри. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. П.: Моля да бъде одобрено споразумението.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното в днешното съдебно заседание проектоспоразумение  намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал проектоспоразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали. Определеното по взаимно съгласие между страните по проектоспоразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Анелия Трифонова в от една страна и от друга страна подсъдимия П.Г.П. лично и със защитника му адв. С.В. споразумение за решаване на делото – НОХД № 5392/16 г. по описа на ПРС, III н.с., за следното:

Подсъдимият П.Г.П. – роден на *** г. в гр. С., живущ ***, ..., български гражданин, със средно образование, разведен, работещ, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление

- по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 НК, а именно: на 29.12.2015 г. в гр. Пловдив е причинил на С.Х.Н., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в: разкъсно-контузна рана на носа, охлузвания и кръвонасядане на горните крайници, причинил разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

За така извършеното от подсъдимия П.Г.П. престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК

наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА, при следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 3, т. 1 НК -  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***,  с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично.

2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал. 3, т. 1 НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, както и

включване в програма за обществено въздействие „Овладяване на гнева” – 7 занятия в рамките на един месец.

Подсъдимият П.Г.П. – роден на *** г. в гр. С., живущ ***, ..., български гражданин, със средно образование, разведен, работещ, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 НК, а именно: на 31.12.2015 г. в гр. Пловдив е причинил на И.С.В., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изрязяваща се в: кръвонасядане и охлузвания на лицето, причинили болка и страдание без разстройство на здравето, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

За така извършеното от подсъдимия П.Г.П. престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 НК наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 3, т. 1 НК -  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***,  с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично.

2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал. 3, т. 1 НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 НК от така наложените на подсъдимия  П.Г.П., ЕГН ********** наказания едно общо най - тежко наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА, при следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 3, т. 1 НК -  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***,  с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично.

2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал. 3, т. 1 НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ както и

включване в програма за обществено въздействие „Овладяване на гнева” – 7 занятия в рамките на един месец.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият П.Г.П., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР-Пловдив сумата от 152 лв. /сто петдесет и два/ лв., представляваща направени разноски по досъдебното производство.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – СД – т. 1, л. 22, намиращо се по кориците на делото ДА ОСТАНЕ по делото.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                            / П.Г.П. /

…………………………………..                                         

Прокурор /Ан. Трифонова/

Защитник: ……...…..

/адв. С.В./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Доника Тарева/

 

 

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384, вр. чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 5392/2016 г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия П.Г.П. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5392/2016г., по описа на ПРС, IIІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия П.Г.П..

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09,43 ч.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК