НОХД 5391/2016 - Споразумение - 12-10-2016

П Р О Т О К О Л № 776

П Р О Т О К О Л № 776

 

12.10.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На дванадесети октомври                                           година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ИВАН АТАНАСОВ

ИВА ДИМИТРОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: РУМЯНА ЗАЙКОВА - КАЛЕЕВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ  дело  № 5391 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ Б.А.П. – редовно призован, доведен от Затвора Пловдив, явява се лично.

         ПОСТРАДАЛИЯТ А.П.П. – редовно призован, не се явява.

РП – Пловдив – редовно призована, изпраща представител.

 

Председателят на съдебния състав, като констатира, че при насрочване на делото не е призован защитникът на подсъдимия адв. А. М., в която връзка

Р А З П О Р Е Д И:

ДА СЕ ПРИЗОВЕ защитникът на подсъдимия П. – адв. А. М..

В тази връзка и съдът обяви почивка в рамките на 30 минути за призоваване на защитника по телефон.

Съдебното заседание продължава в 10:30 часа в същия съдебен състав, страни и участници.

В залата се явява и защитникът на подсъдимия П. – адв. А. М..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

Б.А.П. - роден на *** ***, б., български гражданин, образованиезавършен 7-ми клас, ********, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. П.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ПРОКУРОР: Нямам възражения и отводи към съда. Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. М.: Нямаме възражения и отводи към съда. С прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид.

 

         Съдът, след съвещание,

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението от прокурора.

         ПОДС. П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът, след съвещание, намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор РУМЯНА ЗАЙКОВА - КАЛЕЕВА от една страна и от друга страна подсъдимият Б.А.П., лично и чрез служебния си защитник адв. М. споразумение за решаване на НОХД № 5391/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ Б.А.П. - роден на *** ***, б., български гражданин, образованиезавършен 7-ми клас, ********, неженен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.346 ал.2 т.2 пр.3-то вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК затова, че на 26.04.2016 г. в с.Калояново, обл.Пловдив, повторноизвършил е престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средстволек автомобил маркаФорд Транзит“ с рег. ******* от владението на другигоот А.П.П. ***, без негово съгласие с намерение да го ползва.

За така извършеното престъпление по чл.346 ал.2 т.2 пр.3-то вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК на подсъдимия Б.А.П. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 54, ал.1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание от една година и два месеца „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр. с ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание “лишаване от свобода”, времето през което подсъдимият Б.А.П. е бил задържан по реда на ЗМвР и НПК, считано от 28.04.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство - 1 бр. компактдиск с надпис „@WORK“, приложен в кориците на делото на лист 50, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане в сила на настоящото определение.

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                                      Б.П.

РУМЯНА ЗАЙКОВА-КАЛЕЕВА

                                                                           ЗАЩИТНИК:

                                                                           АДВ. М.                                          

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

                                                                           2/

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5391/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „задържане под стража” следва да бъде отменена, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 5391/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.А.П., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 10:54 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

 

 

                                                                                     2/                                  

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК