НОХД 5368/2016 - Споразумение - 26-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5368/2016г.

П Р О Т О К О Л

                       

                                              № 818

26.10.2016 г.                                                                  ГР. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    VІІ наказателен състав

На двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                     

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИЛКА ДИМИТРОВА

                                                                         КРАСИМИРА ПЕТКОВА

 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Росица Георгиева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 5368 по описа за 2016 година

 

На поименното повикване в 13,40 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ А.А.Р., редовно призован, явява се лично и със служебния си защитник от досъдебното производство адв. И.Ш..

         Свидетелите не се явяват.

Вещото лице С.И.С. не се явява.

Преводачът М.В.А. се явява лично.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Ш.: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                  О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         А.А.Р. - роден на *** ***, живущ ***, ****, български гражданин, без образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Р.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Сне се самоличността на преводача:

М. В.А. – 68г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Запознат съм с наказателната отговорност по чл.290, ал.2 от НК.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС.  Р.: Разясниха ми се правата по НПК.

        

          На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите.

         АДВ. Ш.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение.

 

         Съдът

         О ПР Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

 ПОДСЪДИМИЯТ Р.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

 

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 26.10.2016 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

        

          О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Пловдив, представлявана от ïðîêóðîð Р.Г. и ïîäñъдимия А.А.Р., представляван от служебен защитник адв. И.Ш., çà ñëåäíîòî:

        

          Подс. А.А.Р., роден на *** ***, живущ ***, ****, български гражданин, без образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал.1 т.7 вр с чл.194 ал.1 вр с чл.28 ал.1вр.чл.26,ал.1  от НК, за това, че на 20.03.2016 г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, повторно в немаловажен случай: извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 500,16 лева, както следва:

-         1 бр. употребяван кожен портфейл на стойност 6 лева, парична сума в размер на 90 лв, лична карта и дебитна карта на „Пощенска банка”,  издадени на името на И.Р.К. с ЕГН ********** и 1 бр. мобилен телефон марка „НТС” на стойност 60 лева от владението на И.Р.К. с ЕГН ********** – всичко на обща стойност 156 лева.

-         1 бр. мобилен телефон марка „ SAMSUNG” модел   GALAXY S” на стойност 220 лева, 1 бр. мобилен телефон марка  SAMSUNG” модел   GT 120І” на стойност 20 лева и парична сума в размер на 67 лева и 19евро, равняващи се на фиксинга на БНБ /1 евро = 1,95583 лв./на 37,16 лева от владението на В.И.К. с ЕГН **********- всичко на обща стойност 344,16 лева,

без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои

 

За така извършеното престъпление по чл. 195 ал.1 т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 вр.чл.26,ал.1  от НК, на подс. А.А.Р., със снета самоличност, се ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на ÷ë.55, ал.1, т.1 îò ÍÊ, à èìåííî ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното наказание от осем месеца лишаване от свобода на подс. А.А.Р..  

 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият А.А.Р., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените на досъдебното производство разноски в размер на 118,98 /сто и осемнадесет лева и деветдесет и осем ст./ лева, по сметка на ОД МВР Пловдив и направените по делото разноски за явяване на вещо лице в размер на 20,00 /двадесет/ лева, в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив.

 

 

ÏÎÄÑ. Р.: Äåêëàðèðàì, ÷å ñå îòêàçâàì îò ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïî îáùèÿ ðåä.

                                     

                                               ÏÎÄÏÈÑ:

 

                               Ñ Ï Î Ð À Ç Ó Ì Å Ë È  Ñ Å:

 

ÐÏ Ïëîâäèâ                                                  ÏÎÄÑ. А.Р.:

ÏÐÎÊÓÐÎР                                        

Р. Г. :                                                         ÀÄÂ. Ш.:

                                                                                                                                                                                                         ПРЕВОДАЧ

                                                                                       М.А.:

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                           

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                 2.

        

         Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение  да се отмени.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр. с чл. 381 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК съдът        

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5368/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.А.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

 

                                                  

                                                  СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ