НОХД 5325/2016 - Споразумение - 20-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5325/2016г.

ПРОТОКОЛ № 793

20.10.2016г.                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ІХ нак. състав

На двадесети октомври                две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ГРЕТА ЧИРЛОВА

                                                                                2. ТАКУХИ ВАСИЛЕВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5325 по описа за 2016 година.

Делото е насрочено по реда на глава ХХVІІ от НПК, поради което не са призовани свидетелите и вещото лице.

На поименното повикване в 13,00 часа се явиха:

ПОДС. Г.А.С. – осигурен от Затвора гр. Пловдив се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Р. с пълномощно по делото – редовно уведомена от предходното заседание.

ПОДС. Я.Ф.А. – осигурен от Затвора гр. Пловдив се явява лично и със служебния си защитник от ДП адв. Т.Д. – редовно уведомена от предходното заседание.

ОЩЕТЕНО ЮЛ МРРБ – редовно уведомено от предходното заседание чрез представителя си А.Т. с пълномощно по делото не изпраща представител.

РП-ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

 

         Съдът докладва постъпила на 06.10.2016г. искова молба от юриск. А.Т. в качеството на процесуален представител на Областна администрация Пловдив, с която се предявява граждански иск в размер на 1233 лева, сочени като имуществени вреди от описаното в обвинителния акт престъпно деяние, който иск е предявен против двамата подсъдими Г.С. и Я.А..

 

         ПРОКУРОР: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

         АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

         ПОДС. С.: Да се гледа делото днес.

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ПОДС. А.: Да се гледа делото днес.

 

         Съдът след съвещание намира, че липсват пречки по даване ход на делото, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимите:

         Г.А.С. – роден на ***г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

         ПОДС. С.: Получих копие от обвинителният акт преди повече от 7 дни.

        

         Я.Ф.А. – роден на ***г***, б., български гражданин, начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********.

         ПОДС. А.: Получих копие от обвинителният акт преди повече от 7 дни.

 

         Съдът разясни на подсъдимите правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС. С.: Ясни са ми правата.

         ПОДС. А.: Ясни са ми правата.

 

          Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания по доказателствата. С подсъдимите и техните защитници сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид при следните параметри – тъй като и двамата подсъдими се признаха за виновни за извършеното от тях деяние, за което са предадени на съд – и за двамата подсъдими да се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 месеца ефективно при условията на чл. 55 от НК, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Следва да се приспадне задържането до момента – по ЗМВР, по чл. 64 от НПК и времето, през което са били с МНО „Задържане под стража”, както и да им присъдите разноските по делото.

Да не се приема предявеният граждански иск от пострадалото ЮЛ.

АДВ. Р.: Отводи нямаме. Съгласни сме с така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите. Да не се приема предявеният граждански иск от пострадалото ЮЛ.

ПОДС. С.: Съгласен съм със споразумението. Да не се приема предявеният граждански иск от пострадалото ЮЛ.

АДВ. Д.: Нямаме отводи. Доверителят ми се призна за виновен, внесли сме щетите и сме съгласни с така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите в представения вид. Да не се приема предявеният граждански иск от пострадалото ЮЛ.

ПОДС. А.: Съгласен съм със споразумението. Да не се приема предявеният граждански иск от пострадалото ЮЛ.

 

Съдът като се запозна с така докладваната искова молба от 06.10.2016г. от юриск. А.Т. в качеството на процесуален представител на Областна администрация Пловдив, с която се предявява граждански иск в размер на 1233 лева, сочени като имуществени вреди от описаното в обвинителния акт престъпно деяние, който иск е предявен против двамата подсъдими Г.С. и Я.А., то съдът намери, че не следва същата исков претенция да не бъде приета за съвместно разглеждане в настоящия наказателен процес, доколкото съгласно представените по делото 2 броя платежни нареждания от 05.10.16г. и 10.10.16г. е видно, че описаните като съставомерни щети по обвинението съгласно обвинителния акт са в размер на 1233 лева, които са възстановени от подсъдимите, предвид което и доколкото имуществената претенция е предявена именно за 1233 лева, описани като вреди, причинени от престъпното деяние, то съдът намери иска за недопустим, доколкото исковата претенция, каквато е сторена, е обезпечена – сумата е възстановена и искът се явява без основание.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ПРИЕМА за съвместно разглеждане предявения от Областна администрация Пловдив граждански иск за сумата от 1233 лева, сочени като имуществени вреди от описаното в обвинителния акт престъпно деяние, който иск е предявен против двамата подсъдими Г.С. и Я.А..

 

         С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимите разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли са с тях и доброволно ли са подписали споразумението.

ПОДС. С.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

ПОДС. А.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал.5 и ал.6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛКА КАРАНИНОВА от една страна и от друга подсъдимия Г.А.С. лично и чрез упълномощения си защитник адв. И.Р. и подсъдимия Я.Ф.А. лично и чрез служебния си защитник адв. Т.Д. споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 5325/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., относно следното:

 

ПОДС. Г.А.С. – роден на ***г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК за това, че на неустановена дата в периода от месец октомври 2015г. до 31.03.2016г. в гр. Пловдив, в съучастие, като извършител с Я.Ф.А. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай при условията на повторност – извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – ключалка на входна врата, чрез използването на техническо средство отвертка, е  отнел чужди движими вещи – 24 броя железни метални пръчки за опъване на пътеки с дължина 60 см. 1 бр. 1 лев на обща стойност 24 лева, 1 брой меден улук с дължина – 6 метра на стойност – 195 лв., 1 брой меден улук с дължина – 6 метра на стойност 195 лв., 1 брой меден улук с дължина – 6 метра на стойност 195 лв., 1 брой меден улук с дължина – 4 метра на стойност 130 лв., 13 броя брави /обикновени/ на стойност 91 лева, 2 бр. секретни брави на стойност – 20 лева, 34 броя месингови стенни аплици на стойност – 170 лв., 2 бр. двойни месингови аплици на стойност – 20 лева, 6 броя полилеи на стойност – 90 лв. , 4 броя батерии за чешма на стойност – 10 лева, 1 бр. душ батерия на стойност – 10 лв., 1 бр. метална шина за завеса на баня на стойност 1 лв., 2 бр. витрини метал и стъкло с размери – 80 см. х 1.20 см. х 0,06 м. на стойност – 60 лева или всички вещи на обща стойност 1 233 лева /хиляда двеста тридесет и три  лева/ от владението на Областна управа – Пловдив, без съгласие на ръководство с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подс. Г.А.С. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, който да бъде изтърпян в Затвор или затворническо общежитие от „ЗАКРИТ” тип.

 

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. Г.А.С. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа на 22.04.2016г. и с постановление по чл. 64 от НПК, считано от 23.04.2016г. до 26.04.2016г., както и спрямо същия е била реализирана МНО „Задържане под стража”, считано от 26.04.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

 

ПОДС. Я.Ф.А. – роден на ***г***, б., български гражданин, начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК за това, че на неустановена дата в периода от месец октомври 2015г. до 31.03.2016г. в гр. Пловдив, в съучастие, като извършител с Г.А.С. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай при условията на повторност – извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – ключалка на входна врата, чрез използването на техническо средство отвертка, е  отнел чужди движими вещи – 24 броя железни метални пръчки за опъване на пътеки с дължина 60 см. 1 бр. 1 лев на обща стойност 24 лева, 1 брой меден улук с дължина – 6 метра на стойност – 195 лв., 1 брой меден улук с дължина – 6 метра на стойност 195 лв., 1 брой меден улук с дължина – 6 метра на стойност 195 лв., 1 брой меден улук с дължина – 4 метра на стойност 130 лв., 13 броя брави /обикновени/ на стойност 91 лева, 2 бр. секретни брави на стойност – 20 лева, 34 броя месингови стенни аплици на стойност – 170 лв., 2 бр. двойни месингови аплици на стойност – 20 лева, 6 броя полилеи на стойност – 90 лв., 4 броя батерии за чешма на стойност – 10 лева, 1 бр. душ батерия на стойност – 10 лв., 1 бр. метална шина за завеса на баня на стойност 1 лв., 2 бр. витрини метал и стъкло с размери – 80 см. х 1.20 см. х 0,06 м. на стойност – 60 лева, или всички вещи на обща стойност 1 233 лева /хиляда двеста тридесет и три  лева/ от владението на Областна управа – Пловдив, без съгласие на ръководство с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подс. Я.Ф.А. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, който да бъде изтърпян в Затвор или затворническо общежитие от „ЗАКРИТ” тип.

 

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. Я.Ф.А. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа на 22.04.2016г. и с постановление по чл. 64 от НПК, считано от 23.04.2016г. до 26.04.2016г., както и спрямо същия е била реализирана МНО „Задържане под стража”, считано от 26.04.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

         ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки един от подсъдимите Г.А.С. и Я.Ф.А. /със снети по делото самоличности/ да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата сумата от по 115,30 лева за направените разноски по досъдебното производство.

 

         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                        ПОДСЪДИМ: (п)      

ПРОКУРОР: (п)                                               Г.С.

ЕЛКА КАРАНИНОВА

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)        

                                                                  АДВ. И.Р.

 

 

 

                                                                  ПОДСЪДИМ: (п)      

Я.А.

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)        

                                                                  АДВ. Т.Д.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)         

 

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)    

 

 

                                                                      2. (п)     

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5325/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., следва да бъде прекратено, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5325/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.А.С. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Я.Ф.А. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13,35 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)    

 

 

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)        

 

 

                                      2. (п)        

 

 

            СЕКРЕТАР: (п)     

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.