НОХД 5269/2016 - Споразумение - 04-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5269/2016г.

П Р О Т О К О Л № 738

 

04.10.2016г.                                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 V наказателен състав

На четвърти октомври                                       две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание  в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

                                       

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР:МАРИЯ ЛУЛКИНА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 5269 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:

ПОДС. И.В. - се явява лично и с адв. С.В., с пълномощно от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

И.Я.В.,  роден на ***г***, ***** български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС.В.: Получих препис от обвинителния акт на 23.08.2016г.  

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

ОТВОДИ И НОВИ ИСКАНИЯ НЕ ПОСТЪПИХА

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

 

ПОДС. В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да сключа споразумение с прокуратурата, което да обсъдя със защитника ми.

Съдът даде възможност  страните да обсъдят и представят споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, което постигнахме със защитата като непротиворечащо на закона и морала. Споразумението има следните параметри: наказание „Лишаване от свобода” в размер на 6 месеца, като се отложи изпълнението за срок от 3 години.

АДВ. В.: Моля да одобрите споразумението, постигнато между защитата и представителя на РП - Пловдив.

ПОДС. В.: Също.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

         ПОДС. В.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

Съдът счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 7 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 5269/16 г. по описа на ПРС, V н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор  МАРИЯ ЛУЛКИНА и подсъдимия И.Я.В., чрез адв. С.В. *** за следното:

Подсъдимият И.Я.В., роден на *** ***, живущ ***, ***** български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК за това, че на 13.02.2016 г. в гр. Пловдив, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство с Наказателно постановление № 15-1030-002196/01.07.2015 г. в сила от 18.09.2015 г., на началника на сектор „Пътна полиция” към ОД МВР гр. Пловдив управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес Е 300 Д” с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление.

За така извършеното от подс. И.Я.В.   престъпление  НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК,  ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода  на подс. И.Я.В. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

 

ПРОКУРОР:                                    ПОДС. В.:

 

АДВ. В.:            

 

                    

Предвид така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК  и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №  5269/16 г. по описа на ПРС, V н.с.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 Протоколът се изготви в СЗ

 Заседанието се закри в 11.40 ч.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                    СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС