НОХД 5267/2016 - Споразумение - 14-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5267/2016г.

П Р О Т О К О Л № 781

 

14.10.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На четиринадесети октомври         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЙОАННА ТРИОНСКА

  2. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

 

Секретар: Илияна Йорданова

Прокурор: Никола Кърпаров

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5267 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 9.20 часа се явиха:

Подсъдимият Г.Й.М. се явява лично и със служебния си защитник от ДП адв. И.П..

Пострадалият М.И.А. – редовно призован не се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Г.Й.М. – роден на ***г***, живее в същия град, б., български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив преди повече от 7 дни.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му постигнахме споразумение за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. П.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. М.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ М. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА КЪРПАРОВ от една страна и от друга страна подсъдимия Г.Й.М. лично и със защитника му адв. И.П., споразумение за решаване на делото – НОХД №  5267/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият Г.Й.М. – роден на ***г***, живее в същия град, б., български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 194, ал.1 от НК за това, че на 22.06.2016г. в гр. Пловдив при посредствено извършителство – чрез малолетния И. А. И., ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи – лаптоп, марка „HP-620  Note Book PC“, на стойност 359 лв., както и охладител за него, марка „COLDPLAYER“ на стойност 15 лв., или двете вещи на обща стойност 374 лв., от владението на М.И.А., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подсъдимия Г.Й.М. престъпление по чл. 194, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. Б от НК ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, включваща следните пробационни мерки:

1.   Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ с периодичност ДВА пъти седмично.

2.   Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

3.   Безвъзмезден труд в полза на обществото – по 100 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.Й.М. наказание ДВЕ ГОДИНИ ПРОБАЦИЯ времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР на 24.06.2016г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Й.М. да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив направените по досъдебното производство разноски в размер на 68,64 лева.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Подсъдим: .………....

                                                                       / Г. М. /

…………………………………..                                            

Прокурор /Н. КЪРПАРОВ/

Защитник: ……...…..

/адв. И. П./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

 

                       

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

                                                         2. (п)

 

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 5267/2016г., по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия Г.Й.М. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5267/2016г., по описа на ПРС, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия Г.Й.М..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09.50 ч.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

       2. (п)

 СЕКРЕТАР: (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.