НОХД 5266/2016 - Определение - 28-10-2016

Определение по Наказателно дело 5266/2016г.

П Р О Т О К О Л № 1714

 

 

28.10.2016 г.                                                                                    град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                     IIІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В открито съдебно заседание при закрити врати в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЗОЯ КУЗМАНОВА

                                                                          МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

 

 

Секретар: М. Колева

Прокурор: Елка Каранинова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5266 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09,30 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ - изпраща представител.

ПОДСЪДИМИЯТ: В.М.М. – се явява лично и с упълномощен защитник адв. С.Л. от АК Пловдив.

 

РУП СТАМБОЛИЙСКИ редовно уведомено, не изпраща ИДПС.

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – редовно уведомена, не изпраща представител.

РОДИТЕЛ М.Ж.М. – редовно уведомена, се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Л.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, след съвещание намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Л.: Представям доказателства – Квитанция, видно от която сме внесли по сметка на Районен  съд - Пловдив в полза на пострадалия изцяло сумата, представляваща имуществена вреда по делото, а именно 220,50 лв.

ПРОКУРОР: Да се приеме.

Съдът намира, че така представения платежен документ е относим към предмета на доказване, поради което следва да се приеме като писмено доказателство.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА и ПРИЕМА като писмено доказателство по делото – Вносна бележка от 25.10.2016 г. за внесена сума от 222,50 лв., представляваща неимуществени вреди от процесното деяние.

 

ПРОКУРОР: Предвид така представените доказателства уважаема г-жо Съдия и съдебни заседатели, аз ще Ви моля да прекратите настоящето производство предвид факта, че към настоящия момент предметът на престъплението е бил заместен, практически сме в условията и са налице предпоставката на чл. 218Б, ал. 1 НК, според която лицата извършили деяние, като това по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 31, ал. 2 НК, за което и подс. В.М.М. е предаден на съда, се освобождават от наказателна отговорност, като се налага административно наказание глоба, което административно наказание глоба се налага от органа, който е установил наличието на това деяние, първите признаци.

Предвид това Ви моля на основание чл. 42, ал. 3 НПК да прекратите настоящето производство предвид разпоредбата на чл. 218Б, ал. 1 НК и на основание чл. 424, ал. 5 НК материалите да бъдат изпратени на Началника на РУП Стамболийски по компетентност.

 

АДВ. Л.: Поддържам изцяло становището на представителя на РП Пловдив и Ви моля да се приложи изцяло нормата на чл 218б НК и да бъде делото прекратено.

 

СЪДЪТ, след съвещание, и след като съобрази така представената Вносна бележка, видно от която причинените от деянието имуществени вреди са възстановени, намира, че в действителност е налице основание за прекратяване на настоящето производство и изпращането му по компетентност на друг орган, който да реализира предвидената в случая административно-наказателна отговорност.

Видно е, че налице хипотезата на чл. 218Б, ал. 1 НК, според която в случаите на процесното деяние, ако предметът на престъплението е възстановен или заместен, когато стойността на предмета е до размера на две минимални работни заплати за страната – какъвто е настоящият случай, наказанието е глоба от 100 лв. до 300 лв., налагана по административен ред. В тези случаи съгласно чл. 42, ал. 3 НПК, когато съдът намери, че делото не следва да се разглежда от съд, а от друг орган, следва да прекрати производството и да изпрати делото на съответния орган, в случая - на Началника на РУП Стамболийски за ангажиране на административнонаказателната отговорност на непълнолетния подсъдим, което следва от нормата на чл. 424, ал. 5 НК.

Ще следва също така пострадалият да бъде уведомен, чрез неговите родители, че в негова полза е възстановена сумата от 220,50 лв., както и че същата може да бъде получена след явяване в съда.

Тъй като по делото са направени и разноски съдът следва да се произнесе и по този въпрос. Макар че съгласно чл. 190 НК, когато наказателното производство бъде прекратено разноските по дело от общ характер остават за сметка на държавата, съдът намира, че в конкретния случай разноските се дължат от подсъдимия, тъй като същият е административно-наказателно отговорен за деянието, предмет на настоящето производство и в тази връзка същият следва да понесе и тежестта за разноските по делото, аналогично на производствата, в които се ангажира административнонаказателна отговорност на пълнолетни лица.

Предвид всичко гореизложено, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производство по НОХД № 5266/2016 г. описа на ПРС, III н. с.

ИЗПРАЩА материалите по делото по компетентност на Началника на РУП Стамболийски с оглед ангажиране на административно-наказателна отговорност на подс. В.М.М. по реда на чл. 424, ал. 5 НПК за деянието, предмет на обвинителния акт, като следва да се има предвид, че същият е бил непълнолетен към момента на извършването му.

ОСЪЖДА В.М.М., с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОДМВР – Пловдив сумата от 77,28 /седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ лв., представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.

ДА СЕ УВЕДОМИ пострадалият Д.Ц.С., чрез неговите родители, че в негова полза е възстановена сумата от 220,50 лв., както и че същата може да бъде получена след явяване в РС-Пловдив.

 


Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09,44 ч.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                        2.

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК