НОХД 5265/2016 - Споразумение - 11-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5265/2016г.

                                 П Р О Т О К О Л № 679

                                  Препис-извлечение

11.10.2016 година                                                                     град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХVІІ наказателен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. МИНЧЕВ

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Манна Андева

                                                                       2. Петранка Копаранска

                   

Секретар:  Иванка Пиронкова

Прокурор: Анелия Трифонова

 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 5265 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Ш.Н.Д. – се явява лично и със защитника си от досъдебното производство адв. И.Т..

          СВИДЕТЕЛИТЕ:

          Г.Г. Б. – редовно призован, не се явява.

В.Т.З. – се явява лично.

РП Пловдив, изпраща представител.

По делото са изискани и са постъпили справка и бюлетини за съдимост,  справка от Затвора гр. Пловдив и ГД „ИН” - София за търпени наказания лишаване от свобода от подс. Д..

ПРОКУРОР: Няма пречки за даване ход на делото.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото. Носим сумата 155 лева за възстановяване на пострадалия и желаем евентуално сключване на споразумение по делото.

Съдът обяви почивка от 15 минути за изчакване евентуалното явяване на свид. Г. Б..

Заседанието продължава след обявената почивка.

В залата не се явява свидетелят Б., като след проведен телефонен разговор по време на обявената почивка от съдебния секретар на телефонен номер посочен на лист 20 от досъдебното производство със свид. Б., последният е уведомил, че ще може да дойде до  30 минути в съдебната зала.

Съдът, след съвещание намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, като за възможността за приключване на производството със споразумение, следва да се посочи, че същата съществува до края на съдебното следствие и няма пречки за момента да се извършват възможните съдебно-следствени действия днес, затова и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия.

Ш.Н.Д. Роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, без образование, грамотен, неработещ, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Д.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Сне се самоличността на свидетеля.

В.Т.З. - 32г., б.б.гр., женен, неосъждан, без родство.

Съдът разясни на свидетеля наказателната отговорност по чл.  290 от НК.

Свидетелят се изведе извън залата до разпита му.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и доказателствени искания.

АДВ.Т.: Нямам отводи. На този етап нямам доказателствени искания.

С оглед  липсата на доказателства и други искания, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Докладва се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

Пристъпи се към разпит на подс. Д..

.................................................................................................................................

АДВ. Т.: Моля да ни дадете възможност да сключим споразумение с прокуратурата.

ПРОКУРОР: Не възразявам. Щетите са възстановени и няма пречка за сключване на споразумение.

Съдът обяви почивка от  10 минути за предоставяне на възможност на страните за изготвяне на споразумение по делото.

Заседанието продължава след обявената почивка.

ПРОКУРОР: Представям сключено споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Т.: Също моля да одобрите сключеното споразумение.

ПОДС. Д.: Съгласен съм със споразумяното наказание.

Съдът             

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

          ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от   прокурора Анелия Трифонова и   подсъдимия  Ш.Н.Д. лично и  чрез  адв. И.Т. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД

  5265/2016 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

          ПОДСЪДМИЯТ Ш.Н.Д. - роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, без образование, грамотен, неработещ, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.196 ал.1 т.1, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.29 ал.1 б. „б“ от НК, тъй като на 14.07.2016г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 155 лева /сто петдесет и пет лева/ - от владението на Г.Г. Б. ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подсъдимия Ш.Н.Д. / със снета по делото самоличност/   престъпление по чл. 196, ал.1, т. 1, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.29 ал.1 б. „б“ от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на  чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 На основание чл. 61 т.2, вр. с чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното на подсъдимия Ш.Н.Д. / със снета по делото самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ПРИСПАДА  на   основание  чл. 59,  ал.1  и  ал. 2  от  НК  от  така  определеното  и наложено на подсъдимия Ш.Н.Д. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ДЕСЕТ МЕСЕЦА времето, през което подсъдимият е бил задържан  по реда на ЗМВР и НПК, а именно  от 15.07.2016г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като единият ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. оптичен носител „RIDATA CD-R 700/80 MIN 52Х, приложен  на лист 23 от досъдебното производство, да се върне на свидетеля Г.Г. Б. с ЕГН ********** ***, след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

 

За РП-Пловдив  ...........................                       .......................................        

Прокурор: / Ан. Трифонова/                               /Подс. Ш. Д./

 

........................................

/Адв. И. Т. /

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ……………………..

 

                                                                 2. ………………………

                            

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 382  ал.7  вр. чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД№ 5265/16г. по описа на ПРС – ХVІІ н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия Ш.Н.Д. мярка за неотклонение “ Задържане под стража”  да бъде отменена, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5265/16 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК.

                   ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия Ш.Н.Д. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в 10,30  часа.         

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                   СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала: И.П.