НОХД 5118/2016 - Споразумение - 05-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5118/2016г.

ПРОТОКОЛ   № 745

05.10.2016 год.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На пети октомври,                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                            

                                                                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  5118 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЗАСЕДАНИЕТО се открива в 15:35 часа, поради продължило производство по НОХД № 569/2016 год.

          ПОДСЪДИМИЯТ

Б.В.Г. – редовно призован, се явява лично и с  адвокат Р.Р., упълномощен на досъдебното производство.

            ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

     АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след съвещание, счита, че няма пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:

          Б.В.Г.– на *** год., ***, български гражданин, неженен, неосъждан.

ПОДС. Г.: Получих препис от Обвинителния акт преди повече от 7 дни.

          На подсъдимия се разясниха правата му по чл. 55 от НПК.

          На страните се разясниха правата им по чл. 274 и 275 от НПК.

            ОТВОДИ и искания по доказателствата не постъпиха.

          Съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

          ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на Обвинителния акт от прокурора.

          ПРОЧЕТЕ се същото.

          ПОДС. Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Желая да сключа споразумение с представителя на РП-Пловдив.

            ПРОКУРОРЪТ: Действително постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, което представям и моля да одобрите, като непротиворечащо на морала и закона.

АДВ. Р.: Съгласни сме с така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите, като непротиворечащо на морала и закона.

          С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, Ето защо

          ОПРЕДЕЛИ:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. Г.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА от една страна и от друга подсъдимия Б.В.Г. лично и чрез упълномощения му защитник  адв. Р.Р. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 5118/2016 год. по описа на ПРС - VІІІ нак. състав относно следното:

Подсъдимият Б.В.Г., роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи, живущ ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК за това, че на 15.12.2015 год. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 0,540 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,1 тегловни процента на стойност 3,24 лева / съгласно Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 год. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството/, като деянието представлява маловажен случай.

За така извършеното  от подсъдимия Б.В.Г. престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. 54 от НК наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – хартиен плик, приложено по делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след датата на одобряване на Споразумението от съда.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия  Б.В.Г.,  със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МРВ гр. Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 55,99 лева.

 

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.Пловдив, представлявана                                         /Б.Г./

от Прокурор:                                            

/Марина Илиева/п/

                                                                                                                             ЗАЩИТНИК/п/

                                                                             /адв. Р.Р./

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5118/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия Б.В.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение „ ПОДПИСКА” следва да бъде отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5118/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.В.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15:50 часа.

         

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                          СЕКРЕТАР:/п/

                                       ВЯРНО  С ОРИГИНАЛА! Т.М.