НОХД 5087/2016 - Решение - 04-10-2016

Решение по Наказателно дело 5087/2016г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1546

 04.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

 ХХІ  НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: КРАСИМИР КОЛЕВ

                                                                                 РАДКА ШЕНТОВА

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: МАРИЯ ЛУЛКИНА

Като разгледа докладвано от съдията

НОХ дело №  5087 по описа за Районен съд Пловдив за 2016 г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Б. – роден на *** ***, **, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, **” **, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016 г. в с. Бойково, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества – високорисково наркотично вещество метамфетамин, с общо нето тегло 0,412 гр. със съдържание на метамфетамин 6,0 процента, на стойност 10,30 лева /десет лева и тридесет стотинки/, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цена на наркотични вещества за нуждите на съдопроизовдството, като случаят е маловажен, поради което и основание чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. чл. 55 ал. 2 от НК вр. чл. 78а, ал. 5 вр. ал. 1 от НК вр. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия М.И.Б., със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд, в полза на бюджета на съдебната власт направените в наказателното производство разноски в размер на 65,53 /шестдесет и пет лева и петдесет и три стотинки/ лева за експертизи.

ОТНЕМА на основание чл. 354а ал. 6 от НК В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществено доказателство - остатък от наркотично вещество – прахообразно на бучки вещество метамфетамин с нетно тегло 0,403 гр., предадено на ЦМУ – София, съгласно надлежен протокол.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – празен найлонов плик, съдържащ опаковки и 1 бр. найлонов плик, съдържащ опаковки, находящи се при Домакина на Първо РУП при ОД на МВР гр. Пловдив, съгласно приемо-предавателен протокол  от 10.06.2016 г. ДА СЕ УНИЩОЖАТ КАТО ВЕЩИ БЕЗ СТОЙНОСТ.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./П/

 

               2./П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.