НОХД 5087/2016 - Мотиви - 24-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 5087/2016г.

МОТИВИ

към решение по НАХД №5087/2016 година по опис на Пловдивски Районен съд, Двадесет и първи наказателен състав

Районна прокуратура - гр. Пловдив с Обвинителен акт от 10.08.2016 година е повдигнала обвинение спрямо лицето  М.И.Б. ЕГН********** за извършено престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК изразило в това, че на 14.01.2016 г. в с. Бойково, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества - високорисково наркотично вещество, както следва: метамфетамин, с общо нето тегло 0,412 гр. със съдържание на метамфетамин 6,0 процента, на стойност 10.30 лв. /десет лева и тридесет стотинки/, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цена на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.

Представителят на Районна Прокуратура – гр. Пловдив се явява в съдебно заседание и поддържа направеното предложение. Дава становище, че подсъдимият е осъществил престъплението, съгласно вмененото му обвинение и затова следва да бъде признат за виновен. Предлага, в предвид наличието на значителен превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства, да се определи и наложи по реда на чл.55 ал.1 т.1 от НК, наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца, изпълнението на което да се отложи по реда на чл.66 ал.1 от НК с минималния изпитателен срок от 3 години. По отношение на направените разноски, дава мнение, че те следва да се възложат в тежест на подсъдимият.

Служебният защитник на подсъдимия Б., адв.Г.И. счита, че с оглед извършеното от подзащитния му престъпно деяние са налице предпоставките то да бъде преквалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5, вр. ал.3 т.1 от НК. Затова предлага в предвид наличието на всички обективни предпоставки, за така преквалифицираното престъпление, като най- законосъобразно да се приложи реда, определен от разпоредбата на чл.78а от НК, като подсъдимият бъде освободен от наказателна отговорност и му се определи и наложи административно наказание глоба в размер до 1000 лева. Дава мнение, че този ред в най- пълна степен би повлиял и за в бъдеще обвиняемият да се въздържа от подобни противообществени прояви. Също предлага да му се присъдят и направените в наказателното производство разноски.

Подсъдимият Б. се явява в съдебно заседание и се признава за виновен, като дава обяснения в хода на съдебното следствие по вмененото му престъпление, с което прави самопризнание на всички посочени в обвинителният акт факти и обстоятелства, както и да се ползват доказателствата от досъдебното производство, без да се събират нови такива. Изразява съжаление за случилото се и моли за налагане на административно наказание.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото и в хода на съдебното следствие доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Подсъдимият М.И.Б. е роден на *** ***. Той по произход е ** и е български гражданин. Не е женен и не е осъждан. Има образователна степен „средно специално образование”, като понастоящем работи **. Живее постоянно на адрес в ** и има ЕГН **********. На 14.01.2016 г., около 15,00 часа свидетелите С.С. и В. И., които са полицейски служители при I РУП на МВР - гр. Пловдив, във връзка със зачестили домови кражби извършвали обход в района на с. Бойково, обл. Пловдив. Свидетелите забелязали спрял лек автомобил „БМВ" с ДК № **, като им направило впечатление, че водача и пътникът на предната седалка стоят с качулки на главите, макар че времето било необичайно топло за сезона. Полицейските служители се легитимирали и извършили проверка на документи, при което установили, че на мястото на водача седял свидетеля К.М., а на предна дясна седалка М.Б., като поведението и на двамата било изключително нервно и притеснено. При проведената беседа с подсъдимият същият признал на полицейските служители, че в джоба на панталона си има пликче с наркотично вещество. Затова той бил отведен в сградата на Първо РУП на МВР гр. Пловдив, като при извършените спрямо него процесуално – следствени действия по обиск и изземване било иззето 1 бр. полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество. В последствие се установило, че то съдържа метамфетамин и кофеин, като определеното съдържание на метамфетамин в обекта е 6,0%, с нетно тегло 0,412 грама, а стойността му възлиза на 10.30 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото доказателства - показанията на подсъдимият в хода на съдебното следствие и в хода на досъдебното производство, както и от показанията на свидетелите В. Я. И., С.Г.С. и К.Г.М., дадени в хода на досъдебното производство и преценени в настоящото на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от приложените писмените доказателства по дознанието, прочетени на основание чл. 283 от НПК и надлежно инкорпорирани в съвкупният доказателствен материал - заключения на проведената химическа експертиза, което съдът кредитира като обективно, методологически правилно изготвено и научно обосновано, протоколи за обиск и изземване от 14.01.2016 г. с одобрение на съдия, справки за съдимост, характеристични справки, както и от приложените веществени доказателства: празни бели хартиени пликове и найлонови пликове, остатък от бяло прахообразно вещество, с нетно тегло 0,403 грама.

Съдът кредитира изцяло самопризнанията на подсъдимият Б. като логични, обективни, последователни относно изразените с тях факти, непротиворечиви и кореспондиращи си помежду си, като са подкрепени от останалите доказателства, събрани и приложени по делото: показания на свидетелите С., И. и М., които съдът също изцяло кредитира като достоверни, последователни, логични и непредубедени, подкрепени и от събраните писмени доказателства: заключение на проведените химическа експертиза, които съдът кредитира като обективни, научно и методологически правилно изготвени, без възникнали съмнения относно тяхната правилност, неоспорени от страните. Те се подкрепят и от протокол за оглед на обиск и изземване с фотоалбум към него, касаещи установяване на инкриминираните вещи от подсъдимият. Установява се и от приложените веществени доказателства. Между така събраните по делото доказателствени материали не съществуват противоречия, касаещи установените факти, включени в предмета на доказване. Доказателственият материал по делото обективно отчита, че подсъдимият е държали високорискови наркотични вещества. Същевременно по делото няма доказателства, сочещи, че той е имал разрешение за държане на високорискови наркотични вещества, поради което съдът приема, че е налице от обективна страна в състава на престъплението отрицателен факт, а именно липса /без/ надлежно разрешително за държането на предмета на престъплението. От събраните доказателства, съгласно изискванията на чл. 102 от НПК, по несъмнен начин се установява механизма на престъплението, неговото време и място, характерът и размера на причинените вреди, както и авторството.

От правна страна съдът счита, че с деянието си подсъдимият М.И.Б. е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл. 354а, ал.5 във вр. ал.3, т.1 от НК. Той е годен субект, защото към момента на извършването му е пълнолетно лице, които е действал в състояние на вменяемост, защото е разбирала свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

От обективна страна действията на М.Б. са се изразили в това, че на 14.01.2016 г. в с. Бойково, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества – високорисково наркотично вещество метамфетамин, с общо нето тегло 0,412 гр. със съдържание на метамфетамин 6,0 процента, на стойност 10,30 лева /десет лева и тридесет стотинки/, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цена на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. Поведението на подсъдимият е изцяло съставомерно по този състав. На първо място той е осъществил противоправни действия, които са се изразили в държането на забранени за употреба и подлежащи на разрешителен режим високорискови наркотични вещества в посоченото количество в дрехите на подсъдимият. Поведението по установяването и предаването им обективират неправомерността на поведението им. На следващо място, количеството на държаното високорисково наркотично вещество е на изключително ниска стойност и с много малък грамаж. Така извършеното престъпление с оглед на незначителността на вредните последици, както и с оглед на значителните смекчаващи отговорността обстоятелства, касаещи личностната характеристика на подсъдимият, която го определя като лице с изключително ниска степен на обществена опасност, определя и деянието като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. По тези съображения и съдът прие тази правна квалификация.

От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината на М.Б.. Той е съзнавал протиообществените последици от деянието си и е целял тяхното настъпване. Формата на вината се обективира чрез посочените по-горе признаци и се извежда от фактите, такива каквито са те по делото, а не само от обясненията на обвиняемите.       

При така направените правни изводи, на база събраните по делото доказателства, съдът прие следното за определяне на наказанието: На първо място съдът намира, че в случаят е законосъобразно да бъде освободен от наказателна отговорност подсъдимият по реда на чл.78а от НК, защото са налице всички обективни предпоставки за това. На първо място деецът не е осъждан и спрямо него до този момент не е прилаган този институт, предвиденото наказание е само „глоба в размер до 1000 лева”, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, от престъплението няма причинени имуществени вреди. Затова с оглед на извършеното и на основание чл. 378, ал. 4 от НПК той следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност. Съдът отчете смекчаващите отговорността на подсъдимият обстоятелства: младата възраст, чисто съдебно минало, критичното отношение към извършеното, липса на други противообществени прояви, сравнително добри характеристични данни, изразеното съжаление, трудовата му ангажираност. Не се отчетоха отегчаващи вината обстоятелства за него. Затова на Б. при условията на чл. 78а, ал. 1 от НК и при значителен превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства, като най-съответно на извършеното следва да се определи под предвидената горна граница и му се наложи административното наказание глоба в размер на 700.00 /седемстотин/ лева. При индивидуализацията на наказанието съдът взе отчете и обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал. 1 от НК. Съдът е убеден, че така определеното административното наказание ще спомогне в най-пълна степен да се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 от НК, ще спомогне да се поправи подсъдимият към спазване на законите и добрите нрави, ще им отнеме възможността да извършат и други подобни престъпления, ще въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, ще допринесат според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

Причините за извършване на престъплението са ниското правно съзнание подсъдимият и незачитането на установения в страната правов ред.

Като признат за виновен съобразно изискванията на чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият М.Б. бе осъден да заплати направените в наказателното производство разноски в размер на 65.53 лева за проведените експертизи.

Приложените веществени доказателства: остатък от наркотично вещество на основание чл.354а, ал.6 от НК следва да се отнемат в полза на Държавата, като се предадат на ЦМУ при Агенция „Митница” гр. София за унищожаване по съответния ред, а веществените доказателства празни пликове следва се унищожат по съответния ред.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК съдът се произнесе с решението си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.