НОХД 5086/2016 - Присъда - 24-10-2016

Присъда по Наказателно дело 5086/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 292

  24.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 5086 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. С.А.С. – роден на ***г***, б., български гражданин, разведен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на за периода от м. март 2015г. до м. юни 2016г. в гр. С., обл. Пловдив, след като е бил осъден да издържа свой низходящ – сина си К.С.Н. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, всяка от по 90 /деветдесет/ лева, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски на обща стойност 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 от НК вр. с чл. 57, ал.1 вр. с чл. 54 от НК му определя наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС”*** за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява ДВА ПЪТИ седмично, по чл. 42 а, ал. 2 т. 2 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

     ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. С.А.С. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 40 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.